Πιστοποίηση Φωτοβολταϊκού: Μια επιπλέον «σφραγίδα» ποιότητας

 
6 panel geld fot 330x248 Πιστοποίηση Φωτοβολταϊκού: Μια επιπλέον «σφραγίδα» ποιότητας

Ο έλεγχος της ποιότητας μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Ο έλεγχος της ποιότητας μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης πριν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής της αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την υψηλή αξιοπιστία και την ορθή λειτουργία της στην εικοσαετία.

Εκτός από τους ποιοτικούς ελέγχους που διεξάγονται κατά την παραγωγή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός κατασκευαστή Φωτοβολταϊκού εξοπλισμού) η ποιότητα της μελέτης, αλλά και της εγκατάστασης ενός έργου είναι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν πριν την υπογραφή του συμβολαίου συνεργασίας με μια εταιρία φωτοβολταϊκών. Εξίσου σημαντικό όμως είναι η ποιότητα ενός έργου να «σφραγίζεται» και με την πιστοποίηση του από εξειδικευμένους και αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης παγκόσμιας εμβέλειας.

Η πιστοποίηση ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος παρέχεται ως ξεχωριστή υπηρεσία που ωφελεί τόσο τον τελικό πελάτη όσο και τον εγκαταστάτη εφόσον διασφαλίζει: ευκολότερη χρηματοδότηση του έργου, υψηλότερη αξία και μεγαλύτερη αξιοπιστία της μελέτης και της κατασκευής του έργου και φυσικά πιο ποιοτική και μακροχρόνια λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι φορείς πιστοποίησης επιλέγονται με γνώμονα την εμπειρία τους σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απαραίτητο να έχουν κεντρικές συμφωνίες με τις κατασκευάστριες εταιρίες-αναδόχους των έργων. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται τόσο η ομαλή διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων όσο και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων: του πελάτη, του εγκαταστάτη, του αναδόχου και του φορέα πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος αφορά όλα τα στάδια του έργου – τη μελέτη, την κατασκευή, την οριστική παραλαβή – και εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο στα έργα «με το κλειδί στο χέρι». Στη φάση της μελέτης, ο φορέας πιστοποίησης διεξάγει ελέγχους στα αποτελέσματα της ενεργειακής μελέτης και στα κατασκευαστικά σχέδια του έργου και αξιολογεί το Φωτοβολταϊκό εξοπλισμό που έχει χρησιμοποιηθεί. Στη φάση της κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας αναλαμβάνει την επίβλεψη του χώρου εγκατάστασης και αξιολογεί την ποιότητα της τοποθεσίας της εγκατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, ο φορέας πιστοποίησης συμμετέχει μαζί με τον ανάδοχο στη σύνδεση του έργου στο δίκτυο και παρέχει τον ανάλογο φάκελο τεκμηρίωσης.

Όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από το φορέα πιστοποίησης πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων π.χ. του EN 62446 που περιγράφει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την επίβλεψη, τη σύνδεση στο δίκτυο και την τεκμηρίωση όλων των συνδεδεμένων στο δίκτυο Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την πλήρη συμμόρφωση όλων των στοιχείων του συστήματος με τα ακολουθούμενα πρότυπα, λαμβάνεται το απαραίτητο πιστοποιητικό από το φορέα πιστοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο η κάθε Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση διαθέτει μία επιπλέον δικλείδα για μια ασφαλή και κερδοφόρα λειτουργία σε όλο το χρόνο ζωής της, ένα πιστοποιητικό ποιότητας.

Δρ. Σοφία Θεοδωροπούλου
Product Manager Conergy Ελλάδος

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.