Έγγραφα κατάθεσης για έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

 
49 poleodomia3 330x257 Έγγραφα κατάθεσης για έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

.

Στην περίπτωση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 100kW  σε γήπεδα που δεν βρίσκονται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι:

α) σύντομη περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών,  που αφορούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

β) τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης,  όπου φαίνεται η θέση εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού και τυχόν άλλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων στο ίδιο οικόπεδο,

γ) υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνεται ότι, το ακίνητο στο οποίο προτίθεται να εγκαταστήσει τον φωτοβολταϊκό σταθμό δεν βρίσκεται σε δάσος ή σε δασική έκταση, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης,

δ) έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, εφόσον απαιτείται,

ε) βεβαίωση χαρακτηρισμού της γης από την οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και, ειδικά για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας  (Γ.Γ.Υ.Π.), άδεια από την οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για το επιτρεπτό της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π.,

στ) αποδεικτικό κοινοποίησης του αντιγράφου της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και του τοπογραφικού σχεδίου στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες  (δασαρχείο,  Κτηματική Υπηρεσία ή/και κατά περίπτωση άλλη αρμόδια υπηρεσία),  καθώς και στην υπηρεσία Α.Π.Ε του άρθρου 20 του ν.3468/2006  (ΦΕΚ Α’ 129)  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11  του ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85), και ισχύει και

ζ) έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου  (Ε.Π.Α.Ε.), στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2  του ν.2941/2001 (ΦΕΚ Α΄ 201).

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ZQEV7m27jjk%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΠΑΡΚΑ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.