Τα κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας για χορήγηση άδειας παραγωγής σε γεωθερμικούς σταθμούς

 
60 γεωθερμια 330χ220 Τα κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας για χορήγηση άδειας παραγωγής σε γεωθερμικούς σταθμούς

Τα κριτήρια ενεργειακής αποδοτικότητας για χορήγηση άδειας παραγωγής

Η ενεργειακή αξιοποίηση του Γεωθερμικού δυναμικού της χώρας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διέπεται σήμερα κυρίως από τους ν.3468/2006 και ν.3175/2003 όπως ισχύουν, καθώς και από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους.

Η αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από γεωθερμία, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011).

Προκειμένου να εξειδικευθεί η εφαρμογή του κριτηρίου δ΄ που αφορά την αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των έργων, ως προς τα έργα αξιοποίησης γεωθερμίας, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης και αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ΑΠΕ, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 120/2013 απόφασή της, η οποία αποτελεί συμπλήρωμα του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση του κριτηρίου δ΄ της ενεργειακής αποδοτικότητας των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικό σταθμό, θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

α) το πεδίο να έχει βεβαιωθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,

β) η θερμοκρασία του προϊόντος να είναι από 85οC και άνω,

γ) να έχει προηγουμένως εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί το δικαίωμα διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου στον αιτούντα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την αξιολόγηση αιτημάτων για χορήγηση άδειας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄ 745/1.4.2013.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.