ΡΑΕ: Ισχύς της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 
103 prasini energia Fot 330x248 ΡΑΕ: Ισχύς της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Με αφορμή συχνά ερωτήματα που υποβάλλονται στη ΡΑΕ σχετικά με την ισχύ της άδειας παραγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) μηνών από την έκδοσή της, κατά την οποία ο αδειούχος καλείται να προβεί αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμο να προβεί στις ακόλουθες διευκρινήσεις:

1. Όπως ισχύει για κάθε διοικητική πράξη, η Άδεια Παραγωγής, από την έναρξη ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση, ή την ανάκλησή της ή την κατάργησή της από τη Διοίκηση, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της.

2. Όπως ρητά αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 «Η ΡΑΕ ανακαλεί την άδεια παραγωγής στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του αδειούχου με την ανωτέρω υποχρέωση, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ». Ως εκ τούτου, η παύση ισχύος της Άδειας δεν επέρχεται αυτοδικαίως με την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) μηνών της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, αλλά με την ανάκληση της Άδειας, εφ’ όσον κριθεί ότι συντρέχουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανάκλησης που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (άρθρα 42 επ. της ΥΑΠΕ/Φ1/14810/ 25.10.2011 ΦΕΚ Β΄ 2373)  και εφ’ όσον έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία ανάκλησης που περιγράφεται στον Κανονισμό αυτό.

3. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου βάσει των εξαμηνιαίων δελτίων προόδου, τα οποία υποβάλλονται από τον κάτοχο της άδειας του έργου και εφ’ όσον κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάκληση της άδειας, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, προβαίνει στις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάκληση αυτή. Η πράξη ανάκλησης της άδειας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαύγεια και αποτυπώνεται στο Μητρώο Αδειών, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και ανανεώνεται κάθε μήνα.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Άδειες Παραγωγής οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί από τη ΡΑΕ ή δεν έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση ισχύουν για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο σώμα της Άδειας, έως την ανάκληση, κατάργηση ή ακύρωσή τους.

 

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.