Προαιρετική για τους εξαγωγείς η εγγραφή στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων

 
mitilinaios Προαιρετική για τους εξαγωγείς η εγγραφή στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων

Η διοικητική επιτροπή του επιμελητηρίου αποφάσισε την προαιρετική τήρηση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012, άρθρο 35, §3, (ΦΕΚ 86/11-4-12, Α΄ Τεύχος), καταργείται η υποχρέωση εγγραφής φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων των επιμελητηρίων.

Η διοικητική επιτροπή του επιμελητηρίου αποφάσισε την προαιρετική τήρηση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας των εξαγωγών. Ωστόσο εκτιμά ότι με την εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων θα διατηρηθεί η βάση δεδομένων με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν οφέλη όπως η καταχώρησή τους στον Οδηγό Ελλήνων Εξαγωγέων, η διευκόλυνση εύρεσης συνεργασιών με επιχειρήσεις στο εξωτερικό και η παροχή μελλοντικών υπηρεσιών για καλύτερη διευκόλυνση των εξαγωγών τους.

Όμως, σημειώνεται από το επιμελητήριο ότι στην περίπτωση όπου η Τελωνειακή Αρχή και η εξαγωγική επιχείρηση, παρά την ύπαρξη του ανωτέρω νόμου, απαιτούν νέα εγγραφή, τριετή ανανέωση, ανανέωση και σφράγιση κάρτας για το τρέχον έτος ή έκδοση πιστοποιητικού με την εξαγωγική τους δραστηριότητα, η υπηρεσία του ΕΒΕΑ προκειμένου να διευκολύνει στην ολοκλήρωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, θα τηρεί τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (παράβολο δημοσίου, συστατική επιστολή, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης κλπ.), σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.