Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της ΡΑΕ για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ

 
41 ανανεωσιμες power Fot 330x330 Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης της ΡΑΕ για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ

Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 39 του ν.4062/2012, το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), επιμερίζεται ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια σε κάθε Πελάτη, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, βάσει μεθοδολογίας η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ.

Η μεθοδολογία αυτή λαμβάνει υπ’ όψη της την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Πελάτη και καθορίζει συντελεστές που διαφοροποιούν τον επιμερισμό ανά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που να εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών.

Στις 31 Οκτωβρίου 2012 η ΡΑΕ διενήργησε δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων μερών, σχετικά με την πρόταση της αναφορικά με την τροποποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4001/2011, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία γιαυποβολή σχολίων και παρατηρήσεων τις 20 Νοεμβρίου του 2012.

Το παρόν περιλαμβάνει μια περίληψη των σχολίων και των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με την πρόταση της ΡΑΕ για την τροποποίηση της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4001/2011, καθώς επίσης παρουσιάζει και τις απόψεις της ΡΑΕ έναντι αυτών στο πλαίσιο κατάρτισης της σχετικής γνωμοδότησης της.

Συμμετέχοντες

Στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ συμμετείχαν οι παρακάτω:

1. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

2. Ελληνικά Λιπάσματα και Χημικά ELFE ΑΒΕΕ

3. Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας

4. Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας

5. Ένωση Χαλυβουργιών Ελλάδος

6. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)-Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

7. Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε.

8. Σύνδεσμος Βιομηχανικών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

9. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς

10. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών

11. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Σημειώνεται ότι κανένας αποστολέας δεν αιτήθηκε τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του και επομένως στο Παράρτημα παρατίθενται οι σχετικές επιστολές που εστάλησαν στη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Αξιολόγηση Απαντήσεων

Η δημόσια διαβούλευση περιλάμβανε τρεις (3) ερωτήσεις.

  • Ειδικότερα, η πρώτη αφορούσε βαθμό προσαρμογής της Ελληνικής μεθοδολογίας σ’ εκείνη της Αυστριακής, η οποία πρόσφατα έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
  • η δεύτερη τη διαμόρφωση των χρεώσεων και
  • η τελευταία τη διαχείριση των καταναλωτών που απαλλάσσονται από τις χρεώσεις δικτύων.

Οι απόψεις των συμμετεχόντων, καθώς και της ΡΑΕ στις ερωτήσεις αυτές παρατίθενται παρακάτω συνοπτικά.

 Σχετικά με την πρώτη ερώτηση που αφορούσε βαθμό προσαρμογής της Ελληνικής μεθοδολογίας σ’ εκείνη της Αυστριακής, η οποία πρόσφατα έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Απόψεις Συμμετεχόντων
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ως προς την πρόταση της ΡΑΕ για τροποποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), έχοντας ως βάση την Αυστριακή μεθοδολογία. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η Αυστριακή μεθοδολογία αποτελεί το πλέον πρόσφορο έδαφος για τους εξής λόγους:

 Λαμβάνει υπόψη την επίπτωση που έχει η χρέωση του ειδικού τέλους στο συνολικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε πελάτη, κατά συνέπεια, και στο συνολικό μεταβλητό κόστος των δραστηριοτήτων, καθιστώντας τον μηχανισμό επιμερισμού του κόστους περισσότερο ορθολογικό.

  • Έχει λάβει ήδη την έγκριση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως μη αντιβαίνουσα στο Κοινοτικό Δίκαιο.Είναι απλή και μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί, χωρίς πολύπλοκες και σημαντικές τροποποιήσεις σε σχέση με την υφιστάμενη μεθοδολογία που ισχύει για την Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, τρεις από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεσή τους ως προς δύο σημεία της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα, ένας συμμετέχων υποστήριξε ότι η νέα μεθοδολογία θα πρέπει να εξακολουθήσει να λαμβάνει υπόψη το ανώτατο όριο επιβάρυνσης κατά θέση κατανάλωσης στο καθορισμό των τελικών χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, καθώς θεωρεί άδικο και παράλογο ηθικά, θεσμικά και οικονομικά οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του Ειδικού Λογαριασμού. Από τους υπόλοιπους δύο, οι οποίοι είχαν κοινό σημείο αναφοράς τον τρόπο διαχείρισης της κατηγορίας των αυτοπαραγωγών, ο πρώτος υποστήριξε ότι στη νέα μεθοδολογία θα πρέπει οι αυτοπαραγωγοί να μην επιβαρύνονται για την ενέργεια την οποία δεν παράγει το σύστημα για λογαριασμό τους, καθώς αίρεται η ανταποδοτική φύση του τέλους, και ο δεύτερος κατά παρόμοιο τρόπο, υποστήριξε ότι θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει διάκριση μεταξύ των αυτοπαραγωγών, βάσει της κατανάλωσης ή μη καυσίμων, απαλλάσσοντας από την εφαρμογή των χρεώσεων τους αυτοπαραγωγούς που δεν καταναλώνουν καύσιμα.

Απόψεις ΡΑΕ
Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η τροποποίηση της μεθοδολογίας επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ θα εφαρμοστεί σύμφωνα με την πρότασή της, η οποία είναι, ούτος ή άλλως, αποδεκτή από το πλήθος των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, ως προς το ανώτατο όριο επιβάρυνσης κρίνει ότι το μέτρο αυτό δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί, καθώς αντιβαίνει το κοινοτικό δίκαιο και αποτελεί ένα μηχανισμό ο οποίος έχει καταπέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μη νόμιμη κρατική ενίσχυση.

Αντίθετα, η ΡΑΕ συμφωνεί με την άποψη των συμμετεχόντων ως προς τη απαλλαγή επιβάρυνσης των αυτοπαραγωγών από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ από το ΕΤΜΕΑΡ για δύο κυρίως λόγους:

  • Πρώτον, διότι η αυτοπαραγωγή από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ, θεωρείται ως έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς μηχανισμούς εκπλήρωσης των στόχων 20-20-20 του Εθνικού Σχεδίου Διείσδυσης των ΑΠΕ και επομένως στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξή της και
  • δεύτερον, διότι η ιδιοκατανάλωση της παραχθείσας ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς αυτούς αναιρεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ, η οποία δεν είναι άλλη από την αρχή της ανταποδοτικότητας.

Για τους λόγους αυτούς, η ΡΑΕ προτίθεται να αποστείλει σχετική επιστολή στο ΥΠΕΚΑ προτείνοντας την τροποποίηση της παρ. 2, περ. γ’, του άρθρου 143 του ν.4001/2011 όσον αφορά τη διαχείριση των αυτοπαραγωγών από ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ και ΑΠΕ ως προς την επιβολή του ειδικού τέλους, καθώς απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Σχετικά με τη διαχείριση των καταναλωτών που απαλλάσσονται από τις χρεώσεις δικτύων:

Απόψεις Συμμετεχόντων στην δεύτερη ερώτηση:
Το σύνολο των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά χρέωση ενέργειας, για τους εξής λόγους:

  •  Η ενέργεια θεωρείται πιο ορθολογικό κριτήριο για την κατανομή του κόστους.
  • Η σημαντική κάμψη οικονομικής δραστηριότητας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων για την ελαχιστοποίηση του μεταβλητού τους κόστους, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν ανέφικτος ο καθορισμός μιας πάγιας χρέωσης βάσει των ιστορικών καταναλώσεων.

  • Στην περίπτωση πάγιας χρέωσης οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονταν δυσανάλογα σε περιόδους παύσης λειτουργίας.

Απόψεις ΡΑΕ
Η ΡΑΕ συμφωνεί με τις απόψεις των συμμετεχόντων και συνεπώς η μεθοδολογία επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ θα περιλαμβάνει μόνο χρέωση ενέργειας για κάθε κατηγορία καταναλωτών.

Η τρίτη ερώτηση αφορά τη διαχείριση των καταναλωτών που απαλλάσσονται από τις χρεώσεις δικτύων:

Απόψεις Συμμετεχόντων
Όλοι οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι το κόστος από τις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ θα πρέπει να επιμερίζεται και στους πελάτες που απαλλάσσονται από τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου.

Απόψεις ΡΑΕ
Η άποψη των συμμετεχόντων όσον αφορά την ερώτηση αυτή, βρίσκει σύμφωνη και τη ΡΑΕ.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.