Είναι η πώληση των αδειών φωτοβολταϊκών της ΔΕΗ παράνομη;

 
29 ΔΕΗ Fot 330x200 Είναι η πώληση των αδειών φωτοβολταϊκών της ΔΕΗ παράνομη;

Η πώληση των δύο εταιρειών της ΔΕΗ με τις άδειες των πέντε φωτοβολταϊκών σταθμών είναι απολύτως νόμιμη

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για την πώληση αδειών φωτοβολταϊκών σταθμών προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις και παραπληροφόρηση, αφού κάποιοι υποστηρίζουν, ότι απογορεύεται η πώληση αδειών ΑΠΕ. Σύμφωνα με τον νόμο πραγματικά δεν επιτρέπεται  η μεταφορά-πώληση μιας άδειας φωτοβολταϊκού, αλλά επιτρέπεται η μεταβίβαση -πώληση της εταιρείας που κατέχει την άδεια.

Η μεταβίβαση λοιπόν άδειας φωτοβολταϊκού σταθμού επιτρέπεται και προβλέπεται σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010 άρθρο 2 παράγραφος 6 και άρθρο 2 παράγραφος 12, και οι ενέργειες της ΔΕΗ για την πώληση των αδειών είναι απολύτως σύμφωνες με τον νόμο.

Η νομιμότητα της συναλλαγής εξαρτάται από την εκτέλεση της σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και από την ύπαρξη των ορθών παραστατικών.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο νόμος, επιτρέπεται η μεταβίβαση αδειών φωτοβολταϊκών σταθμών σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μεταφέρεται-πωλείται μια άδεια αλλά μεταβιβάζεται-πωλείται η εταιρεία που κατέχει την άδεια.

Όσο για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά πάρκα, απαγορεύεται η πώληση-μεταβίβαση για τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας τους (η λειτουργία ξεκινάει από την ημερομηνία σύνδεσης του πάρκου στο δίκτυο ΔΕΗ).  Μετά τα 5 χρόνια, ο σταθμός μπορεί νόμιμα να μεταβιβαστεί-πωληθεί.

Σχετική ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ της 30-07-2012

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΑΔΜΗΕ γίνεται αποδέκτης μεγάλου αριθμού αιτημάτων κατόχων αδείας παραγωγής από ΑΠΕ για τροποποίηση υφιστάμενης προσφοράς σύνδεσης λόγω αλλαγής του καταστατικού των εταιρειών (μεταβολή στη μετοχική σύνθεση, αλλαγή στη νομική μορφή της εταιρείας, αλλαγή επωνυμίας κ.λ.π.) που συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση της ΡΑΕ.

Στη περίπτωση αυτή και εφόσον οι υπόψη μεταβολές ουδόλως διαφοροποιούν τα τεχνικά στοιχεία του έργου οι ισχύουσες προσφορές σύνδεσης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση ή επανέκδοση τους.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως και εγκαίρως τον ΑΔΜΗΕ για κάθε μεταβολή στοιχείων των Αδειών Παραγωγής που αφορούν έργα αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερόμενων αλλαγών καταστατικών κλπ, όπως γίνεται έως σήμερα.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.admie.gr

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.