Δίνονται ακόμη άδειες για οικιακά φωτοβολταϊκά σε σκεπή(σε κτίρια μέχρι 10 Kwp);

 
25 Fot haus 330x248 Δίνονται ακόμη άδειες για οικιακά φωτοβολταϊκά σε σκεπή(σε κτίρια μέχρι 10 Kwp);

Τα οικιακά φωτοβολταϊκά και οι νέες εγγυημένες τιμές

Οι αιτήσεις για τα οικιακά φωτοβολταϊκά του προγράμματος για φωτοβολταϊκά σε στέγες θα συνεχίσουν να υποβάλλονται και να εξετάζονται κανονικά (Σχετικό άρθρο), αφού το μέτρο του παγώματος των νέων αδειοδοτήσεων, του πρώτου πακέτου των νέων μέτρων για τα φωτοβολταϊκά που ανακοινώθηκε στις 11/08/2012, αφορά μόνο τα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1079/2009) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 3468/2006 (άρθ.14) όπως τροποποιήθηκε με τον 3734/2009 (άρθ.27Α) και ισχύει, καταρτίστηκε Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κατοικίες και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Το Πρόγραμμα αφορά Φωτοβολταϊκά Συστήματα ισχύος μέχρι 10 kWpeak, που εγκαθίστανται στις όψεις κτιρίων, σε χώρους βοηθητικής χρήσης (π.χ. σε αποθήκες και χώρους στάθμευσης), σε στέγες και σε δώματα ή στέγαστρα βεραντών και τα οποία θα συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Με την απόφαση αυτή, καθορίστηκαν, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, το περιεχόμενο των 25-ετούς διάρκειας συμβάσεων πώλησης (“Συμβάσεων Συμψηφισμού”) και η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας. Συγκεκριμένα, η τιμή της παραγόμενης από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ενέργειας ορίστηκε αρχικά στα 550 ευρώ/MWh για τις συμβάσεις που θα υπογράφονταν κατά τα έτη 2009-2011, ενώ προβλέφθηκαν αναπροσαρμογές για τα επόμενα έτη ως το 2018. Στα κίνητρα του Προγράμματος περιελήφθη και απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις για την διάθεση της ενέργειας στο Δίκτυο (δες άρθρα 3 & 6 της παραπάνω Κ.Υ.Α.). Η πιο πρόσφατη αναπροσαρμογή είναι εκείνη της Απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934 (ΦΕΚ Β’ 2317/10.8.2012) με την οποία κλιμακώνονται οι τιμές από τα 250 €/MWh του Αυγούστου 2012 ως τα 143,87 €/MWh του Αυγούστου του 2018 (σχετική σελίδα “Τιμολόγηση Ενέργειας από ΑΠΕ – Φ/Β σε κτίρια” για όλες τις ισχύουσες τιμές).

Το αρχικό Πρόγραμμα έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τις Κ.Υ.Α. Φ1/οικ/18513 (ΦΕΚ Β’1557/22.9.2010) και ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934 (ΦΕΚ Β’ 2317/10.8.2012) ώστε: α) να περιλαμβάνει όλη την Επικράτεια (για την Κρήτη ορίζεται όριο ισχύος 10 kW, ενώ για τα υπόλοιπα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 5 kW), β) δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα να έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση συναίνεσης του επικαρπωτή του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, και τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους ή ως στέγαση της δραστηριότητάς τους, αντίστοιχα. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στον διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου. Οι συμβάσεις σύνδεσης και συμψηφισμού συνάπτονται με τον διαχειριστή του κτιρίου, ο οποίος θεωρείται στα πλαίσια αυτά κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος – δες άρθρο 1 της πιο πάνω Απόφασης 16934. Στο ίδιο αυτό άρθρο, επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δικαιούχοι επιτρέπεται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα άπαξ και επιπλέον ότι δεν επιτρέπεται επαύξηση της ισχύος της εγκατάστασης μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Προϋποθέσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι:

  • Η ύπαρξη ενεργού σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φωτοβολταϊκού, στο κτίριο στο οποίο εγκαθίσταται το σύστημα.
  • Η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό με την χρήση ΑΠΕ όπως ενδεικτικά η ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα.
  • Η μη χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα.
 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.