ΚΑΠΕ: Πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών

 
77 kape 330x248 ΚΑΠΕ: Πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Ένας / Μια (1) Mηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τομέα της χρήσης και ανάπτυξης μεθόδων υπολογιστικής ρευστομηχανικής.
 • Εμπειρία σε μεθόδους σχεδιασμού ανεμογεννητριών, με έμφαση σε μεγάλου μεγέθους υπεράκτιες ανεμογεννήτριες.
 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων.
 • Εμπειρία σε έργα χωροθέτησης και ενεργειακής αποτίμησης/αξιολόγησης αιολικών πάρκων.
 • Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού (σε περιβάλλοντα windows & unix).
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Ένας / Μια (1) Mηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον τομέα της χρήσης και ανάπτυξης αριθμητικών μεθόδων δομικού σχεδιασμού κατασκευών, με έμφαση σε κατασκευές συνθέτων υλικών.
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων.
 • Εμπειρία σε μεθόδους σχεδιασμού ανεμογεννητριών, με έμφαση σε μεγάλου μεγέθους υπεράκτιες ανεμογεννήτριες.
 • Εμπειρία σε πειράματα αντοχής υλικών ή/και κατασκευών, με έμφαση σε δοκιμές συνθέτων υλικών/κατασκευών.
 • Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού (σε περιβάλλοντα windows ή/και unix).
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Έργο : REGEOCITIES

Ένας / Μια (1) Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ
 • Εμπειρία στη μελέτη εγκατάστασης συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) και ενσωμάτωσή τους σε κτίρια πόλεων και σε σύνθετο αστικό περιβάλλον. Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση γεωεναλλακτών και συστημάτων ΓΑΘ.
 • Εμπειρία στην εκπόνηση, μελετών σκοπιμότητας σε έργα αξιοποίησης γεωθερμίας με έμφαση στον προσδιορισμό του Γεωθερμικού Δυναμικού.
 • Εμπειρία στην αξιολόγηση και την ερμηνεία της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας ΑΠΕ και ΕΞΕ και σύνταξη προτάσεων για βελτίωσή της. Γνώση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ και ειδικότερα της νομοθεσίας που διέπει την εγκατάσταση ΓΑΘ στα κτίρια.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Ένας / Μια (1) Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Εμπειρία στο σχεδιασμό εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμοτητας (ΓΑΘ) με έμφαση στο σχεδιασμό και την επίβλεψη κατά την διάνοιξη γεωτρήσεων και Γήινων Εναλλακτών Θερμότητας.
 • Εμπειρία συμμετοχής στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και επιδεικτικών έργων.
 • Άριστη γνώση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη Γεωθερμία και τις Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Έργο : «ALTERENERGY» Adriatic IPA CBC Programme

Ένας / Μια (1) Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΞΕ και ΑΠΕ και ειδικότερα μελέτης και αξιολόγησης αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων.
 • Τριετής (3) τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Έργο : ΕLIH-MED : Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterrannean

Ένας / Μια (1) Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Επταετής (7) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΑΠΕ και ΕΞΕ και ειδικότερα σε θέματα πολιτικής, παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, συστημάτων αποφάσεων και διοίκησης.
 • Αποδεδειγμένη πενταετής (5) εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 3η/1/2013 με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 14/1/2013 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.cres.gr/kape

 
This entry was posted in JOBS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.