582 προτάσεις για το πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας

 
internet 582 προτάσεις για το πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας

Έρευνα και τεχνολογία

Σε πολύ υψηλά επίπεδα κινήθηκε το ενδιαφέρον που υπήρξε από τις ελληνικές επιχειρήσεις για πράξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας που αφορά τη χρηματοδότηση πρωτοποριακών έργων.

Συγκεκριμένα, η πράξη με την επωνυμία «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» είχε συνολική διαθέσιμη δαπάνη 19,8 εκατ. ευρώ, αλλά ο συνολικός προϋπολογισμός των 582 προτάσεων από περισσότερες από 880 επιχειρήσεις, που υποβλήθηκαν ανήλθε σε 216,986 εκατ. ευρώ, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη τα 139,739 εκατ. ευρώ!

Η ΠΑΒΕΤ 2013 υλοποιείται στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων έρευνας και καινοτομίας του ΕΣΠΑ και είχε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 13 Ιουνίου 2013.

Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 
This entry was posted in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.