96,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ΔΕΗ για το α´ εξάμηνο 2014

 

92 DEH 330x300   96,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ΔΕΗ για το α´ εξάμηνο 2014

96,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη της ΔΕΗ για το α´ εξάμηνο 2014

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α ́ εξάμηνο του 2014 μειώθηκαν κατά € 38,6 εκατ. (6,6%) σε σχέση με το α ́ εξάμηνο 2013, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 19,3%, έναντι 19,9% το α ́ εξάμηνο 2013.

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα

Κύκλος εργασιών: 2.833,6 εκατ.
BITDA: 547,7 εκατ.
Κέρδη προ φόρων: 142,6 εκατ.
Κέρδη μετά από φόρους: 96,3 εκατ.

Στα αποτελέσματα του α ́εξαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους €23,2εκατ.,η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α ́ τριμήνου, από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση – η οποία επίσης αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α ́ τριμήνου – από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους € 21,3 εκατ. (€17,4 εκατ. πλέον τόκων € 3,9 εκατ.), ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008. Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις του α’ εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 68%, από € 189 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013 σε € 317 εκατ. εφέτος, απορροφώντας το 11,2% των εσόδων. Το ποσό αυτό μειώνεται σε € 249 εκατ. λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των € 68 εκατ. περίπου, που αφορά προκαταβολές πελατών οι οποίες αντιστοιχούν στη σχηματισθείσα μέχρι και 30.6.2014 συνολική πρόβλεψη επισφάλειας πελατών Χαμηλής Τάσης. Το προαναφερθέν ποσό των € 68 εκατ. δεν έχει θετική ταμειακή διάσταση στην περίοδο αναφοράς.
Επίσης, τα αποτελέσματα του α ́ εξαμήνου 2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους € 48,3 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50% των € 96,6 εκατ. που έχουν επιμερισθεί, βάσει απόφασης της ΡΑΕ, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη του προαναφερθέντος ελλείμματος. Η ΔΕΗ αμφισβητεί την υποχρέωση αυτή, δεδομένου ότι δε φέρει καμία ευθύνη για τη δημιουργία του εν λόγω σημαντικού ελλείμματος από ανταγωνιστές της που εισήλθαν στη λιανική αγορά. Για το λόγο αυτό, η ΔΕΗ θεωρεί πως υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για ευνοϊκή έκβαση της τελικής δικαστικής κρίσης και δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για το συνολικό ποσό των € 96,6 εκατ. Παρά ταύτα, σε συνέχεια της ενδιάμεσης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ανέστειλετηνυποχρέωσηκαταβολής του 50% των € 96,6 εκατ., σχηματίζεται πρόβλεψη για το υπόλοιπο 50%, λόγω της αβεβαιότητας ανάκτησης του ποσού αυτού, εκ του οποίου, με 30.6.2014, είχαν ήδη καταβληθεί € 24,3 εκατ.
Έσοδα
 Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά € 117,6 εκατ. ή 4% και διαμορφώθηκε σε € 2.833,6 εκατ. έναντι € 2.951,2 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2013. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 32 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 43,1 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013.
 Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκαν σε € 2.746,8 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2014 έναντι € 2.856,5 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2013 (μείωση € 109,7 εκατ. ή 3,8%).
Αναλυτικότερα:
 Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 7,8% (2.266 GWh) το α ́ εξάμηνο του 2014, στις26.951GWhέναντι29.217 GWhτοα ́εξάμηνοτου2013.Ανεξαιρέσουμετιςεξαγωγέςκαιτην άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,2% (589 GWh).
Στο β ́ τρίμηνο 2014, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με το β ́ τρίμηνο 2013, ενώ αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η μείωση της εγχώριας ζήτησης ανήλθε σε 1,6%.
 Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 564 GWh (2,3%), σε 23.496 GWh, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, η οποία φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις ήπιες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης μεταξύ β ́ τριμήνου 2014 και β ́ τριμήνου 2013 διαμορφώθηκε σε 1,7%.
Το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο μεταξύ του α ́ εξαμήνου 2014 και α ́ εξαμήνου 2013 και διαμορφώθηκε σε 98% από 98,4%.
 Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 68,8% της συνολικής ζήτησης,ενώτοαντίστοιχοποσοστότοα ́εξάμηνοτου2013 ήταν63,8%. Ηπαραγωγήτωνμονάδων με καύσιμο λιγνίτη αυξήθηκε κατά 6,9% , ενώ σημαντικά αυξήθηκε και η παραγωγή από φυσικό αέριο σε σχέση με το α ́ εξάμηνο του 2013, κατά τη διάρκεια του οποίου η αντίστοιχη παραγωγή ήταν σημαντικά χαμηλότερη, κυρίως λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών. Αντίστοιχα, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 54,6% μεταξύ των δύο περιόδων.
Τέλος, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το α ́ εξάμηνο του 2013, ενώ το αντίστοιχο μερίδιό τους στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε σε 17,9% από 15,8%, λόγω της μειωμένης συνολικής ζήτησης.
Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 79 εκατ. (3,3%), από € 2.364,9 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013, σε € 2.285,9 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2014.
Ειδικότερα:
Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

 Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 77,7 εκατ. (6,2%) σε σχέση με το α ́ εξάμηνο του 2013.
Συγκεκριμένα:
- Η μείωση της δαπάνης για υγρά καύσιμα κατά € 24,6 εκατ. (6,7%), από € 368,9 εκατ. το α ́ εξάμηνο
του2013σε €344,3εκατ.τοα ́εξάμηνοτου2014,οφείλεταιστημείωσητωντιμώντουμαζούτκαι του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 6,8% και 6,7% αντίστοιχα, (συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του premium που επέτυχε η εταιρεία από 1.1.2014), καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από υγρά καύσιμα σημείωσε μικρή αύξηση κατά 22 GWh.
- Η δαπάνη για φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά € 67,8 εκατ. (64,1%), από € 105,7 εκατ. το α ́ εξάμηνο
του 2013 σε € 173,5 εκατ., λόγω της αύξησης της παραγωγής από φυσικό αέριο, η οποία αντισταθμίστηκε, σε κάποιο βαθμό, από τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου κατά 17,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά το ήμισυ περίπου στην έκπτωση των τιμών φυσικού αερίου που πληρώνει η ΔΕΗ, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom.
- Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 16% ή € 116,8 εκατ., από € 730,6 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013 σε € 613,8 εκατ. Πιο συγκεκριμένα – και σε ό,τι αφορά το ΔιασυνδεδεμένοΣύστημα-ηδαπάνηγιααγορέςενέργειαςανήλθεσε€550εκατ.έναντι €655,7 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013, μείωση κατά 16,1% ή € 105,7 εκατ.
Μεγάλο μέρος της μείωσης της δαπάνης για αγορές ενέργειας οφείλεται στη μείωση του όγκου των αγορών ενέργειας κατά 1.033 GWh (999 GWh από το Σύστημα και 34 GWh από το Δίκτυο) και τη σημαντική μείωση της δαπάνης για τον Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.
Αντίθετα, η μείωση της δαπάνης για αγορές ενέργειας περιορίστηκε από την αύξηση κατά 51,1%, του μέσου όρου της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) από € 36,8/MWh το α ́ εξάμηνο του 2013 σε € 55,6/MWh το α ́ εξάμηνο του 2014, καθώς και από την αυξημένη καθαρή δαπάνη κατά € 41,8 εκατ., για Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού των ΑΔΙ για σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την κατάργηση ΑΔΙ για συγκεκριμένες παλαιότερες μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ από την 1.8.2013.
Αρνητική επίδραση είχε επίσης η νέα επιπρόσθετη δαπάνη € 23,2 εκατ., λόγω της νέας μεθόδου υπολογισμού της τιμής που πληρώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ΑΠΕ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
- Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, ανήλθε σε € 54,1 εκατ., μειωμένη κατά € 4,1 εκατ. (7%) κυρίως λόγω της μείωσης της τιμής εισαγωγών κατά 19,1%, παρά την αύξηση του όγκου των εισαγωγών κατά 155 GWh (1.191 GWh το α ́ εξάμηνο 2014 έναντι 1.036 GWh το α ́ εξάμηνο του 2013).
- Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπής CO2 ανήλθε σε € 104,8 εκατ., μειωμένη κατά € 1,4 εκατ. σε σχέση με το α ́ εξάμηνο του 2013. Οι εκπομπές CO2 για το α ́ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 19,8 εκατ. τόννους έναντι 18,8 εκατ. τόννων το α ́ εξάμηνο του 2013, λόγω της αυξημένης παραγωγής από λιγνίτη και φυσικό αέριο.
Δαπάνες Μισθοδοσίας
 Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού, ανήλθε σε € 21 εκατ. (4%), από € 524 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013 σε € 503 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2014. H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενουτακτικούπροσωπικούανήλθεσε885εργαζόμενους,από19.854 την30.6.2013σε 18.969 την30.6.2014.
Προβλέψεις
 Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, ανήλθαν σε € 249,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά € 60,1 εκατ. (31,8%) από € 189 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013. Όπως προαναφέρθηκε, στο β ́ τρίμηνο 2014, αυξητική επίδραση στις προβλέψεις είχε ο σχηματισμός πρόβλεψης ύψους € 48,3 εκατ. που αφορά τον προαναφερθέντα επιμερισμό του ελλείμματος στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. Αντίθετα, οι προβλέψεις του β ́ τριμήνου μειώθηκαν κατά το ποσό των € 68 εκατ. περίπου, που αφορά προκαταβολές πελατών οι οποίες αντιστοιχούν στη σχηματισθείσα μέχρι και 30.6.2014 συνολική πρόβλεψη επισφάλειας πελατών Χαμηλής Τάσης. Χωρίς τη μείωση αυτή, οι προβλέψεις το α’ εξάμηνο του 2014, θα ήταν αυξημένες κατά € 128 εκατ. περίπου.
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
Τα λοιπά Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά € 64,1 εκατ. σε € 204,8 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2014 έναντι € 268,9 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013.
Λαμβάνοντας υπόψη την εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, καθώς και την εφάπαξ θετική επίπτωσηαπότηνανάκτησηαπότηνΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝΑ.Ε.ποσούύψους €17,4εκατ.(εξαιρουμένωντων τόκων), όπως είχαν ήδη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του α ́ τριμήνου 2014, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα είναι μειωμένα κατά € 23,5 εκατ. ή κατά 8,7% σε € 245,3 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2014 έναντι € 268,9 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013.
Συμπερασματικά,
Το α ́ εξάμηνο του 2014, το 45,5% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 46,4% το α ́ εξάμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το α ́ εξάμηνο του 2014 απορρόφησαν το 23,5% των εσόδων έναντι 26,7% το α ́ εξάμηνο του 2013. Όσον αφορά την εξέλιξη των τρεχουσών προβλέψεων, αυτές απορρόφησαν από 6,4% των συνολικών εσόδων πέρυσι, το 11,2% ή το 8,8% λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση από τις προκαταβολές πελατών.
Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία
 Οι αποσβέσεις το α ́ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 296,6 εκατ. έναντι € 305,1 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013, μειωμένες κατά € 8,5 εκατ.
 Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές στα € 107,1 εκατ. έναντι € 107,6 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013.
 Τα κέρδη προ φόρων το α ́ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε € 142,6 εκατ. έναντι € 170,2 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013.
 Ταμετάαπόφόρουςκέρδηανήλθανσε€96,3εκατ.έναντι€127,1εκατ.τοα ́εξάμηνοτου2013. Επενδύσεις και καθαρό χρέος
 Οι επενδύσεις το α ́ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 255,6 εκατ. έναντι € 335 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2013, μειωμένες κατά € 79,4 εκατ., ενώ, ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 9,1% από 11,4%. Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€ 32 εκατ. και € 43,1 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2014 και το α ́ εξάμηνο του 2013 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 8% και 10%, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το α ́ εξάμηνο του 2014 είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του α ́ εξαμήνου του 2013) :
- Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων:
- Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής:
- Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς:
- Επενδύσεις σε έργα Δικτύων:
- Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ:
€ 43,5 εκατ. € 69,8 εκατ. € 17,9 εκατ. € 116,6 εκατ. € 4,8 εκατ.
(€ 41,5 εκατ.) (€ 81,2 εκατ.) (€ 63 εκατ.)
(€ 143,8 εκατ.) (€ 2,9 εκατ.)
 Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.906,6 εκατ., αυξημένο κατά € 297 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2013(€4.609,6εκατ.).Σε σχέση με 31.12.2013(€4.524,3εκατ.),το καθαρό χρέος ήταν αυξημένο κατά € 382,3 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην καθαρή εκροή ύψους € 180 εκατ. για την απόδοση της τελευταίας δόσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, το οποίο εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος το α ́ εξάμηνο 2014, στην πληρωμή των € 24,3 εκατ. για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και για τη χρηματοδότηση αυξημένου κεφαλαίου κίνησης.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.