Διευκρινήσεις ΛΑΓΗΕ για τις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ των Φωτοβολταϊκών

 
18 Fot netzs 330x330 Διευκρινήσεις ΛΑΓΗΕ για τις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ των Φωτοβολταϊκών

Διευκρινήσεις ΛΑΓΗΕ για τις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ των Φωτοβολταϊκών

Διευκρινήσεις για την ένταξη των Φωτοβολταϊκών στις κατηγορίες ΜΕ (με επίδοτηση) και ΧΕ (χωρίς επιδότηση) δίνει σήμερα ο ΛΑΓΗΕ με ανακοίνωση του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

1. Από 1.4.2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις των Υποπαραγράφων ΙΓ.1 & ΙΓ.2 του Ν. 4254/2014  αρχικά όλοι οι σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, (περιλαμβανομένων και των φωτοβολταϊκών σταθμών έως 100 kW που ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες), οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ (με χρήση ενίσχυσης).

2. Ο ΛΑΓΗΕ για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα έχει εκ του νόμου προθεσμία έως την 1η Αυγούστου 2014 να υλοποιήσει κατάλληλο σύστημα πληροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών δηλώσεων από τους παραγωγούς προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες ΜΕ και ΧΕ της υποπαραγράφου ΙΓ.1. Μολαταύτα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να υλοποιηθεί το εν λόγω σύστημα πολύ πριν την ανωτέρω προθεσμία. Η ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του συστήματος θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ.

3. Το αναλυτικό περιεχόμενο των άνω ηλεκτρονικών δηλώσεων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, θα προσδιορισθεί σύμφωνα με το νόμο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ.

4. Μετά την ηλεκτρονική επεξεργασία των δηλώσεων οι σταθμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία ΧΕ (χωρίς χρήση ενίσχυσης) θα καταταχθούν αυτόματα σε αυτήν από 1.4.2014. Οι όποιες διαφορές στα ποσά προηγούμενων πιστώσεων θα εκκαθαριστούν συμπληρωματικά.

5. Επιπλέον, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1. του άνω νόμου, η υποβολή δηλώσεων από τους κατ΄ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ΄ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι οποίες υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ηλεκτρονικά και μέσω του ιδίου συστήματος πληροφορικής.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.