Πρότασης της ΡΑΕ για την φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα

 
12 ηλεκτρικο αυτοκινητο fot 330x220 Πρότασης της ΡΑΕ για την φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα

Πρότασης της ΡΑΕ για την φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρότασή της αναφορικά με την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου ένταξης των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) στην Ελληνική αγορά. Με την πρωτοβουλία της αυτή, η ΡΑΕ θέλει να ξεκινήσει τη σχετική συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για τον πλέον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας των υποδομών φόρτισης Η/Ο στη χώρα μας. Κύριος στόχος της Ρυθμιστικής Αρχής είναι η διερεύνηση  και επιλογή του βέλτιστου σχεδιασμού και τρόπου υλοποίησης του σχετικού εγχειρήματος, καθώς και η προσέλκυση ουσιαστικού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η εξέταση του εν λόγω εγχειρήματος αφορά δύο (2) διακριτές δραστηριότητες:

  1. Την κατασκευή και λειτουργία των υποδομών φόρτισης Η/Ο
  2. Την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των υποδομών φόρτισης  Η/Ο

Οι υποδομές για την Α’ δραστηριότητα ορίζονται σε τρία (3) επίπεδα:

Σε ιδιωτικούς χώρους, οικίες και πολυκατοικίες, όπου η εγκατάσταση της υποδομής μπορεί να γίνει (i) εσωτερικά, εάν είναι διαθέσιμο γκαράζ ή πυλωτή, ή (ii) εξωτερικά στο πεζοδρόμιο, εάν δεν προβλέπεται η περίπτωση (i).

Σε χώρους φορέων δημόσιου χαρακτήρα (π.χ. Δήμους, ΟΤΑ), όπου η εγκατάσταση της υποδομής μπορεί να γίνει (i) σε υπαίθριους ή στεγαζόμενους δημόσιους εργασιακούς χώρους, ή (ii) εξωτερικά στο πεζοδρόμιο.

Σε χώρους εμπορικών / επιχειρηματικών φορέων με αντικείμενο εργασίας την πώληση / προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. πρατήρια καυσίμων, εμπορικά κέντρα-mall, υπεραγορές, ΚΤΕΟ, κτίρια γραφείων, χώροι στάθμευσης οχημάτων, κ.λπ.).

Τα εν λόγω επίπεδα απεικονίζονται σε διάγραμμα εδώ.

Α) Κατασκευή και λειτουργία υποδομών φόρτισης Η/Ο

Η Α’ δραστηριότητα αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία όμως θα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με το Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν θα είναι μεν ιδιοκτήτης των σημείων φόρτισης, θα έχει όμως την αποκλειστική ευθύνη για:

  1. Το σχεδιασμό του Δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας (ΔΗΚ), βάσει των αιτημάτων των ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων.
  2. Τη διαχείριση των μετρητικών δεδομένων (ώστε να γνωρίζει ο Διαχειριστής πόσο θα φορτίζονται οι γραμμές σύνδεσης και οι τοπικοί μετασχηματιστές διανομής, άρα πόσο θα επιβαρύνεται το Δίκτυο).
  3. Τον ορισμό των τεχνικών κανόνων επικοινωνίας των σημείων φόρτισης των Η/Ο. Τα εν λόγω σημεία μετρούν ηλεκτρική κατανάλωση, αναγνωρίζουν τον ιδιοκτήτη της υποδομής φόρτισης και συνδέουν τον ιδιοκτήτη με τον πωλητή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Α’ δραστηριότητα απαιτεί μεγαλύτερο διάστημα σχεδιασμού και ολοκλήρωσης, γιατί λαμβάνει υπ’ όψη της τις επενδυτικές προτάσεις, το βαθμό ανταπόκρισης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τις τεχνικές δυσκολίες και  ιδιαιτερότητες του όλου εγχειρήματος, παραμέτρους που αποτελούν όμως και την κρισιμότερη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η ευρεία και αποδοτική διείσδυση των υποδομών φόρτισης Η/Ο στην Ελληνική αγορά.

Ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασμό της εν λόγω δραστηριότητας θα διαδραματίσει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., βάσει των αιτημάτων των ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων, προκειμένου α) να αποσαφηνίσει τον τρόπο διαχείρισης των μετρητικών δεδομένων και β) να καθορίσει τους τεχνικούς κανόνες επικοινωνίας των σημείων φόρτισης των Η/Ο, ώστε να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα το Δίκτυο Διανομής. Ο ρόλος της ΡΑΕ στην εν λόγω δραστηριότητα θα είναι, κατά βάση, συντονιστικός.

Ο σχεδιασμός της εν λόγω δραστηριότητας περιλαμβάνει:

Τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων φόρτισης των Η/Ο.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τη διαχείριση των ιδιωτικών και των δημόσιων εγκαταστάσεων φόρτισης Η/Ο.

Το σχεδιασμό των απαιτούμενων μοντέλων εμπορικής λειτουργίας και τρόπων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων φόρτισης των Η/Ο από τις ως άνω δραστηριότητες Α’ και Β’.

Το σχεδιασμό των τρόπων επικοινωνίας των σημείων φόρτισης, µε το απαραίτητο σύστημα επιτήρησης και διαχείρισης της λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα απαιτηθούν βελτιωμένες δομές των δικτύων διανομής, διεύρυνση / επέκταση της δυνατότητάς τους να τροφοδοτούν τα αυξημένα φορτία των υποδομών φόρτισης, καθώς και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, µε τη χρησιμοποίηση προηγμένων ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο επιτυχής σχεδιασμός της δραστηριότητας Α’ θα βασιστεί στην εύκολη πρόσβαση στις υποδομές φόρτισης Η/Ο, την ταχεία διαδικασία φόρτισης και την επιτυχή επικοινωνία των σημείων φόρτισης με το απαραίτητο πληροφοριακό σύστημα μέτρησης, επιτήρησης και διαχείρισης της λειτουργίας των εν λόγω υποδομών.

Αναφορικά με την εμπορική λειτουργία των εν λόγω υποδομών φόρτισης Η/Ο, προτείνεται οι κατασκευαστές-ιδιοκτήτες τους να μπορούν να συνάπτουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Β) Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των υποδομών φόρτισης Η/Ο

Σχετικά με τη Β’ δραστηριότητα, και δεδομένου του υφιστάμενου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου, διακρίνονται τρία (3) πλαίσια δυνατοτήτων / επιλογών:

Πλαίσιο 1
Οι υφιστάμενοι κάτοχοι Αδειών Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (βάσει του άρθρου 134 του ν.4001/2011), προμηθεύουν οι ίδιοι ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες-κατόχους Η/Ο, μέσω άμεσης συνεργασίας με τις εταιρείες ανάπτυξης υποδομών φόρτισης (π.χ. joint venture, επιλογή ανάλογων τεχνολογικών λύσεων πληρωμής με ειδική κάρτα, κ.ο.κ.).

Πλαίσιο 2
Οι κατασκευαστές-ιδιοκτήτες των σταθμών φόρτισης H/O αποκτούν οι ίδιοι Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, βάσει του άρθρου 134 του ν.4001/2011, ακολουθώντας το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και όλες τις νομοθετικές υποχρεώσεις που διέπουν τις εν λόγω άδειες και, στη συνέχεια, προμηθεύουν οι ίδιοι ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες-κατόχους Η/Ο.

Πλαίσιο 3
Οι κατασκευαστές-ιδιοκτήτες των σταθμών φόρτισης H/O προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τους υφιστάμενους κατόχους αδειών προμήθειας και τη μεταπωλούν οι ίδιοι σε πελάτες-κατόχους Η/Ο (απαιτείται, προς τούτο, σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων).

Ο ρόλος της ΡΑΕ στη Β’ δραστηριότητα περιορίζεται στην έκδοση των αναγκαίων αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στο συντονισμό του όλου εγχειρήματος.

Οι όροι των αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα  είναι σύμφωνοι με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πρώτο Μέρος του εν ισχύ Κανονισμού Αδειών Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 135 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Β’2940/5.11.2012). Επιπρόσθετα, οι προμηθευτές θα πρέπει να διατηρούν και να δημοσιεύουν, ξεχωριστά, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία για τη δραστηριότητά τους που αφορά τις υποδομές φόρτισης Η/Ο, έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα, διαχρονικά, δεδομένα για τη στάθμη διείσδυσης των σχετικών υποδομών.

Συνολικά, τα εμπλεκόμενα μέρη στις δραστηριότητες Α’ και Β’ θα είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα ειδικώς οριζόμενα στον υφιστάμενο Κώδικα Προμήθειας, καθώς και να συνεργάζονται μεταξύ τους, όσο και με το Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Επισημαίνεται ότι το εύρος εφαρμογής της Α’ δραστηριότητας είναι πλέον το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, δεδομένης της πρόσφατης θέσης σε ισχύ του νέου Κώδικα Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Η ΡΑΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των ανωτέρω προτάσεων, έως και την 21η Φεβρουαρίου 2014.

Η ΡΑΕ, έχοντας ως στόχο την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του πλαισίου ένταξης των υποδομών φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) στην Ελληνική αγορά, θα λάβει υπ’ όψη της, στη σχετική  έκθεση που θα συντάξει μετά την παρούσα Διαβούλευση, όλες τις προτάσεις και παρατηρήσεις που θα διατυπωθούν.

Η συμμετοχή στη Διαβούλευση γίνεται με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, στη διεύθυνση: ho@rae.gr.

Όλες οι απόψεις θα δημοσιοποιηθούν επώνυμα, εκτός εάν ο αποστολέας αναφέρει ότι δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.