Έναρξη εφαρμογής Μηχανισμού για την Διαχείριση του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

 
64 lagie 330185 Έναρξη εφαρμογής Μηχανισμού για την Διαχείριση του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

Έναρξη εφαρμογής Μηχανισμού για την Διαχείριση του Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στοχεύοντας στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εισηγήθηκε προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μηχανισμό για την μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου των συναλλαγών στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ). Οι προτάσεις του Λειτουργού τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και έτυχαν της ευρείας αποδοχής των Συμμετεχόντων. Μετά την έγκριση των τροποποιήσεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικα), από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με τον Πρόεδρο και τα στελέχη της οποίας υπήρξε  συνεχή, στενή και εποικοδομητική συνεργασία επί του θέματος, ο Λειτουργός της Αγοράς, από 31/10/2013 έθεσε σε εφαρμογή τον Μηχανισμό στον ΗΕΠ.

Ποιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν και καθημερινά ελέγχονται  από το Λειτουργό της Αγοράς:

  • Η ελάχιστη απαίτηση εγγυήσεων συμμετοχής στον ΗΕΠ για όλους τους Συμμετέχοντες (Προμηθευτές, Εμπόρους, Παραγωγούς).
  • Η Θέση κάθε Συμμετέχοντα (Εμπόρων και Προμηθευτών που δεν έχουν εγγεγραμμένες μονάδες παραγωγής στο Μητρώο Μονάδων του Διαχειριστή Συστήματος) σε σχέση με τις παρασχεθείσες εγγυήσεις και το Περιθώριο Θέσης.
  • Ο Υπολογισμός Περιθωρίου Θέσης και η Διόρθωση Θέσης Συμμετέχοντα (Εμπόρων και Προμηθευτών που δεν έχουν εγγεγραμμένες μονάδες παραγωγής στο Μητρώο Μονάδων του Διαχειριστή Συστήματος).

Παράλληλα, ο Λειτουργός της Αγοράς, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με την περίοδο εκκαθάρισης/διακανονισμού συναλλαγών του ΗΕΠ :

  • Έθεσε όλους τους Συμμετέχοντες σε καθεστώς υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εκκαθάρισης/διακανονισμού των συναλλαγών τους στον ΗΕΠ και κοινοποιεί προς αυτούς σε εβδομαδιαία βάση όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια των σχετικών τραπεζικών συναλλαγών.
  • Έθεσε σε λειτουργία και εφαρμόζει στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους (εβδομαδιαία/ μηνιαία)  μηχανισμό παρακολούθησης ελλειμμάτων για τις συναλλαγές των Συμμετεχόντων στον ΗΕΠ ενεργοποιώντας αντίστοιχα τις διατάξεις του Άρθρου 93 του Κώδικα αναφορικά με την Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων και την μεθοδολογία Επιμερισμού Ελλειμμάτων του ΗΕΠ σε Παραγωγούς.

Ο λεπτομερής σχεδιασμός του Μηχανισμού και η υλοποίηση των απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον σχετικό χρονικό προγραμματισμό. Στη μέχρι σήμερα σύντομη περίοδο εφαρμογής του Μηχανισμού, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, οι Συμμετέχοντες εφαρμόζουν τις διατάξεις του Μηχανισμού Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και συνεργάζονται με τον Λειτουργό της Αγοράς.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.