Στα €127,1 εκατ. τα κέρδη εξαμήνου της ΔΕΗ

 
92 DEH 330x300 Στα €127,1 εκατ. τα κέρδη εξαμήνου της ΔΕΗ

Στα €127,1 εκατ. τα κέρδη εξαμήνου της ΔΕΗ

Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2013 η ΔΕΗ, με τον κύκλο εργασιών της την ίδια στιγμή να ενισχύεται επίσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ενισχύθηκαν σε 127,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους έναντι 22,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 170,2 εκατ. ευρώ έναντι 52,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012.

Επίσης, άνοδο κατά 13,2 εκατ. ευρώ ή 0,4% σημείωσε την εξεταζόμενη περίοδο κια ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ, διαμορφούμενος σε 2.951,2 εκατ. ευρώ από  2.938 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ εξάμηνο 2013, είναι αυξημένα κατά € 97,3 εκατ. (+19,9%) σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2012 και ανήλθαν σε € 586,3 εκατ. έναντι € 489 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους του ενεργειακού μείγματος κατά € 146 εκατ. (-8,1%), με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 19,9%, σε σύγκριση με 16,6% το α’ εξάμηνο του 2012.

Το α’ εξάμηνο του 2013, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1.064 GWh (-3,5%), στις 29.217 GWh έναντι 30.281 GWh το α’ εξάμηνο του 2012. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 3,3% (-923 GWh). Στο δεύτερο τρίμηνο του 2013, ο ρυθμός μείωσης της συνολικής ζήτησης επιβραδύνθηκε σε 2% από 4,9% στο πρώτο τρίμηνο.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 479 GWh (-1,9%), σε 24.604 GWh, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, παρά τη μικρή ανάκτηση μεριδίου 0,4 ποσοστιαίων μονάδων στη λιανική αγορά. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9% λόγω των τιμολογιακών αυξήσεων από 1.1.2013 , οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση του όγκου των πωλήσεων και την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή αύξηση κατά € 13,2 εκατ. (+0,4%) και διαμορφώθηκε σε € 2.951,2 εκατ. από € 2.938 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 43,1 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 21,6 εκατ. σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2012 (€ 64,7 εκατ.) λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς και από το γεγονός ότι στην αντίστοιχη περίοδο του 2012 υπήρχε αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 63,8% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο του 2012 ήταν 67%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 1.635 GWh, που οφείλεται στη μικρότερη παραγωγή των μονάδων λιγνίτη και φυσικού αερίου, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή. Επιπλέον, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ αυξήθηκε στις 4.167 GWh (+1.195 GWh) και το αντίστοιχο μερίδιό τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας στο 14,3% από 9,8%.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 255,5 εκατ. (-17%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2012, κυρίως λόγω των χαμηλότερων δαπανών για φυσικό αέριο και δευτερευόντως για υγρά καύσιμα. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των δαπανών για αγορές ενέργειας, το οποίο οφείλεται στη μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) κατά 39,5%, από € 60,8/MWh σε € 36,8/MWh, αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη δαπάνη για την ανάκτηση του μεταβλητού κόστους τρίτων συμβατικών παραγωγών.

Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπής CO2 ανήλθε σε € 106,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013, αυξημένη κατά € 105,8 εκατ. σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2012, λόγω του γεγονότος ότι από 1.1.2013, η ΔΕΗ δεν διαθέτει πλέον δωρεάν δικαιώματα εκπομπής CO2. Οι εκπομπές CΟ2 για το α΄ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 18,8 εκατ. τόννους έναντι 22,9 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανήλθε σε €10,3 εκατ. (-1,9%), μεταξύ των δύο περιόδων. Το μέγεθος αυτό προκύπτει αφού έχει αφαιρεθεί ποσό ύψους € 6 εκατ. από το συνολικό κόστος μισθοδοσίας το οποίο πρέπει να ανακτήσει η ΔΕΗ από το Κράτος και το οποίο αφορά 480 εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΤΑΥΤΕΚΩ.
H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 680 εργαζόμενους, από 20.534 την 30/6/2012 σε 19.854 την 30/6/2013.
Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν αθροιστικά κατά 4,3%.

Το α΄ εξάμηνο του 2013, το 46% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 51,2% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του ποσοστού των δαπανών για υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο σε 16,1% από 23,6% των συνολικών εσόδων. Αντίθετα, η συμμετοχή της δαπάνης για την ανάκτηση του μεταβλητού κόστους τρίτων συμβατικών παραγωγών αυξήθηκε σε 7,3% από 4,2%, ενώ για τα δικαιώματα CO2 διαμορφώθηκε σε 3,6%. Οι προβλέψεις απορρόφησαν το 6,4% των συνολικών εσόδων το α’ εξάμηνο του 2013 έναντι 4,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

«Τα αποτελέσματα του Ομίλου στο δεύτερο τρίμηνο χαρακτηρίζονται από αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,2% και βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 29,3%.

Σε επίπεδο εξαμήνου, η λειτουργική κερδοφορία βελτιώνεται, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 19,9% έναντι 16,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Παρά την αύξηση της δαπάνης για δικαιώματα CO2 κατά € 106 εκατ. περίπου, σημαντική θετική επίδραση στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων είχε η μείωση του κόστους του ενεργειακού μείγματος κατά € 146 εκατ. (-8,1%) που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον υπερδιπλασιασμό της υδροηλεκτρικής παραγωγής (αύξηση κατά 116% ή 2.016 GWh).

Κρίσιμο στοιχείο κόστους για το 2013 παραμένει ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους των μονάδων φυσικού αερίου τρίτων παραγωγών, ο οποίος, παρά τη μειωμένη ζήτηση, επιβάρυνε σημαντικά τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2013 με € 215 εκατ. έναντι € 124,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012.

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΡΑΕ για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στη χονδρεμπορική αγορά δεν έχουν επί της ουσίας αλλάξει μέχρι σήμερα σε τίποτα την λειτουργία της εν λόγω αγοράς.

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις μας για το σύνολο του έτους και με παραδοχές για την τιμή του πετρελαίου Brent $ 105/bbl , την ισοτιμία €/$ 1,28 και την τιμή CO2 € 5/τόννο για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013, τα βασικά οικονομικά μεγέθη προβλέπεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας: € 5,9 δισ.
Συνολικά Έσοδα: € 6,1 δισ.
Περιθώριο EBITDA : 16,5% – 17%

Θα ήθελα, τέλος, να επισημάνω την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας τον Αύγουστο της μονάδας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 417 MW στο Αλιβέρι, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και την αναχρηματοδότηση δανείων ύψους € 1,2 δισ. με κοινοπραξία Ελληνικών τραπεζών. Η αναχρηματοδότηση αυτή ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας από τον Οίκο Αξιολόγησης Standard & Poor’s, ενώ αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο ενόψει της ολοκλήρωσης της συμφωνίας για σύναψη μεσο-μακροπρόθεσμου δανείου με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας.»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 1,9% σε € 2.856,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013 από € 2.802,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012. Το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά παρουσίασε μικρή αύξηση και διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 98,4% έναντι 98% το α’ εξάμηνο του 2012.

Η μεταβολή του όγκου των πωλήσεων αναλύεται ως εξής:
- μείωση των πωλήσεων στην οικιακή χρήση κατά 4,1%,
- αύξηση των πωλήσεων στη γεωργική χρήση κατά 7,6%,
- μείωση των πωλήσεων στην εμπορική χρήση κατά 5,2%,
- μείωση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Μέσης και Χαμηλής Τάσης κατά 0,7%,
- αύξηση των πωλήσεων στην Υψηλή Τάση κατά 1,4%,
- μείωση των πωλήσεων στις λοιπές χρήσεις κατά 1,9%,
- αύξηση των εξαγωγών κατά 236 GWh.

Η μείωση της ζήτησης στην οικιακή και την εμπορική χρήση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα μείωσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3,5% και της επιδείνωσης του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 84,1 εκατ. (-3,4%), από € 2.449 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012, σε € 2.364,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα :

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη μειώθηκε σημαντικά κατά 18,3% (-2.426 GWh), με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ να μειωθεί σε 39,7% έναντι 47,3% το α΄ εξάμηνο του 2012.

• Η υδροηλεκτρική παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2012 (αύξηση κατά 2.016 GWh), φτάνοντας στις 3.754 GWh λόγω των αυξημένων εισροών κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2013.

• Η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά € 150,3 εκατ., από € 256 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012 σε € 105,7 εκατ., πρωτίστως λόγω της σημαντικής μείωσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο κατά 1.186 GWh (-56,1%) και δευτερευόντως λόγω της μείωσης των τιμών φυσικού αερίου κατά 7,2%. Η μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ήταν ιδιαίτερα έντονη στο α΄ τρίμηνο του 2013 (-75,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012), ενώ στο β’ τρίμηνο ο ρυθμός μείωσης περιορίστηκε στο 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

• Η μείωση της δαπάνης για υγρά καύσιμα κατά € 69 εκατ. (-15,8%), από € 437,9 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012 σε € 368,9 εκατ. εφέτος, οφείλεται κυρίως στην μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα κατά 232 GWh. Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές του μαζούτ και του diesel μειώθηκαν κατά 7,8% και 4,3% αντίστοιχα.

• Παρά τη μείωση της ΟΤΣ κατά 39,5% μεταξύ των δύο περιόδων, η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε μόνο κατά 5,7%, από € 761,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012 σε € 717,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013 (- € 43,6 εκατ.), καθώς η μείωση της ΟΤΣ αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την υψηλότερη δαπάνη υπέρ των παραγωγών φυσικού αερίου μέσω της ανάκτησης του μεταβλητού κόστους τους (€ 215,2 εκατ. έναντι € 124,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2012).

• Οι εισαγωγές της ΔΕΗ αυξήθηκαν στις 1.036 GWh το α΄ εξάμηνο του 2013 (+169 GWh σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2012) με την αντίστοιχη δαπάνη να αυξάνεται κατά € 7,4 εκατ.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις :

• Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, ανήλθαν σε € 189 εκατ., σημειώνοντας αύξηση € 46,6 εκατ. (+32,7%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2012. Εξαιρώντας την αρνητική επίδραση των εφάπαξ προβλέψεων ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τα χρέη τρίτων προμηθευτών που διενεργήθηκαν το β΄ τρίμηνο του 2012 και τη θετική επίδραση της αντιστροφής πρόβλεψης για τους φωτεινούς σηματοδότες Αττικής το α΄ τρίμηνο 2012, η αύξηση των προβλέψεων διαμορφώνεται σε € 37,8 εκατ. (+25%).

• Σημειώνεται ότι, μετά την έκδοση της Απόφασης ΡΑΕ 285/2013, ο ΛΑΓΗΕ απέστειλε επιστολή στη ΔΕΗ, σύμφωνα με την οποία φαίνεται να αναλογεί στην Εταιρεία επιβάρυνση ποσού € 96,6 εκατ. βάσει της οριστικοποίησης της μεθοδολογίας ισότιμου επιμερισμού πληρωμών για την κάλυψη ελλειμμάτων του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) που δημιουργήθηκαν από τρίτους προμηθευτές κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η φερόμενη αξίωση του ΛΑΓΗΕ παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του δικαίου και θα αμφισβητηθεί δικαστικά καταλλήλως, ενώ ταυτόχρονα, δεν τεκμηριώνεται το ύψος και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η αξίωση αυτή. Επειδή όμως η ως άνω απαίτηση ερείδεται σε αποφάσεις της ΡΑΕ, η εξέλιξη της δικαστικής διένεξης θα είναι χρονοβόρα, με αμφίβολη έκβαση για τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεδομένου ότι η ως άνω φερόμενη αξίωση του ΛΑΓΗΕ αμφισβητείται ως προς την ουσία αυτής καθεαυτής, αλλά και ότι δεν τεκμηριώνεται το ύψος και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται, δεν είναι δυνατή η εκτίμηση ενδεχόμενης υποχρέωσης που μπορεί να προκύψει για τη Μητρική Εταιρεία και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2013.

ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Οι αποσβέσεις το α’ εξάμηνο του 2013 παρουσίασαν μικρή μείωση σε € 305,1 εκατ. έναντι € 319,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012.

• Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν σε € 107,6 εκατ. (-8%) από € 116,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012, λόγω της μείωσης του χρέους μεταξύ των δύο περιόδων, αλλά και της μείωσης των διατραπεζικών επιτοκίων.

• Οι επενδύσεις το α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε € 335 εκατ. έναντι € 457,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2012, μειωμένες κατά € 122,3 εκατ., ενώ ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 11,4% από 15,6%. Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€ 43,1 εκατ. και € 64,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013 και το α΄ εξάμηνο του 2012 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 10% και 13,7%, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το α΄ εξάμηνο του 2013 είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του α΄ εξαμήνου του 2012) :

- Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 41,5 εκατ. (€ 75,2 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: € 81,2 εκατ. (€ 172,9 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 63 εκατ. (€ 41,5 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα Δικτύων: € 143,8 εκατ. (€ 159,8 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ: € 2,9 εκατ. (€ 6,3 εκατ.)

• Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.609,6 εκατ., μειωμένο κατά € 167,7 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2012 (€ 4.777,3 εκατ.) και κατά € 69,4 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2012 (€ 4.679 εκατ.).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(σε παρένθεση τα μεγέθη του α΄ εξαμήνου του 2012)

• Κύκλος εργασιών : € 2.919,3 εκατ. (€ 2.887,1 εκατ.)
• EBITDA : € 478,1 εκατ. (€ 379,9 εκατ.)
• Περιθώριο EBITDA : 16,4% (13,2%)
• Κέρδη προ φόρων: € 105,7 εκατ. (€ 24,9 εκατ.)
• Κέρδη μετά από φόρους : € 62,8 εκατ. (€ 16 εκατ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
(σε παρένθεση τα μεγέθη του α΄ εξαμήνου του 2012)

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
• Κύκλος εργασιών: € 137,7 εκατ. (€ 142,1 εκατ.)
• EBITDA: € 81,8 εκατ. (€ 66,7 εκατ.)
• Περιθώριο EBITDA : 59,4% (46,9%)
• Κέρδη προ φόρων: € 43,7 εκατ. (€ 26,3 εκατ.)
• Κέρδη μετά από φόρους: € 36,1 εκατ. (€ 11,9 εκατ.)

Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
• Κύκλος εργασιών: € 258,2 εκατ. (€ 230,8 εκατ.)
• EBITDA: € 16,3 εκατ. (€ 30,7 εκατ.)
• Περιθώριο EBITDA : 6,3% (13,3%)
• Κέρδη προ φόρων: € 13,1 εκατ. (€ 29,1 εκατ.)
• Κέρδη μετά από φόρους: € 21,4 εκατ. (€ 23,9 εκατ.)

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
• Κύκλος εργασιών: € 13,9 εκατ. (€ 11,4 εκατ.)
• EBITDA: € 7,6 εκατ. (€ 6,4 εκατ.)
• Περιθώριο EBITDA : 55,1% (56,1%)
• Κέρδη προ φόρων: € 5,2 εκατ. (€ 3,9 εκατ.)
• Κέρδη μετά από φόρους: € 4,3 εκατ. (€ 3,2 εκατ.)

Πηγή:www.capital.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.