ΡΑΕ: Ενημέρωση των καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας

 
47 rae 330x1603 ΡΑΕ: Ενημέρωση των καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ενημέρωση των καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, συνεχίζοντας το έργο της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τις προβλέψεις των διατάξεων του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ), προκειμένου αυτοί να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ολοκλήρωσε τη σύνταξη της δεύτερης σειράς κειμένων, που απευθύνονται επίσης στους μικρούς οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές.

Η δεύτερη αυτή σειρά κειμένων καλύπτει τα τρία (3) θέματα.

Ολόκληρη η ανάλυση του πρώτου θέματος “Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας”

Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα , την εταιρεία που θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στο χώρο μας (σπίτι, επαγγελματική στέγη).

Είναι αλήθεια ότι ο λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της εξειδικευμένης ορολογίας των χρεώσεων,  αλλά και λόγω της πολυδιάστατης πληροφόρησης που πρέπει να περιέχει, παρουσιάζει δυσκολία στην κατανόησή του από το μέσο καταναλωτή.

Η ΡΑΕ, στη προσπάθειά της να βοηθήσει τους καταναλωτές στην κατανόηση του λογαριασμού τους, και κατά συνέπεια στον έλεγχο του τι πληρώνουν, παραθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο των λογαριασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ Αρ. Φύλλου 832, 9.4.2013).

Τι να προσέχω στο Λογαριασμό Κατανάλωσης

Ποιες χρεώσεις πρέπει να περιλαμβάνει ο λογαριασμός μου;

Ο λογαριασμός πρέπει να αναγράφει ξεχωριστά:

α) τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

β) τις Ανταγωνιστικές χρεώσεις ή χρεώσεις Προμήθειας,  και

γ) τις Λοιπές χρεώσεις.

Οι Ρυθμιζόμενες και οι Λοιπές χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους Προμηθευτές,  διότι καθορίζονται με διατάξεις νόμων και αποφάσεων της Πολιτείας και φορέων της (όπως Υπουργεία ΠΕΚΑ και Οικονομικών, ΡΑΕ, Δήμους κλπ)  και εισπράττονται από τον Προμηθευτή προκειμένου να αποδοθούν στους αρμόδιους Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου, στο Υπουργείο Οικονομικών, στους Δήμους ή σε άλλους φορείς.

Οι Ανταγωνιστικές χρεώσεις καθορίζονται από τον Προμηθευτή για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας και τις εμπορικές υπηρεσίες που παρέχει και, συνεπώς, σε αυτές βασιζόμαστε για να επιλέξουμε τον πλέον οικονομικά συμφέροντα Προμηθευτή.

Ποιες είναι οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις;

Η πάγια χρέωση (αν υπάρχει), η χρέωση για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή αναγραφή των μοναδιαίων τιμών, «άλλες χρεώσεις» που υποχρεώνονται να καταβάλουν οι Προμηθευτές κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Οι «άλλες χρεώσεις» είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στη μοναδιαία τιμή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή να αναγράφονται διακριτά στο λογαριασμό.

Ποιες είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Είναι οι χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).

Ποιες είναι οι Λοιπές Χρεώσεις ;

Το Ειδικό Τέλος του άρθ. 5 του ν. 2093/1992, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης  (ΕΦΚ), τα Δημοτικά τέλη,  το τέλος για την ΕΡΤ , το ΕΕΤΗΔΕ ή ΕΕΤΑ, τυχόν χρεώσεις για εργασίες στην παροχή του Πελάτη ή οτιδήποτε άλλο προβλέπεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Θέλω να ελέγξω τον λογαριασμό μου. Τι προσέχω;

1. Ελέγχω αν το αναγραφόμενο εφαρμοζόμενο Τιμολόγιο Προμήθειας είναι αυτό που έχω συνυπογράψει στη Σύμβαση Προμήθειας ανάλογα με τη χρήση του ρεύματος (οικιακή ή επαγγελματική) και το οικονομικό πρόγραμμα  που επέλεξα.

2. Ελέγχω αν ο λογαριασμός μου είναι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ή ΕΝΑΝΤΙ ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ. Συνήθως ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ αφορά σε 4-μηνη περίοδο.  Αν είναι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ,  ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ–ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ,  ελέγχω από τις ενδείξεις του μετρητή τις kWh  που κατανάλωσα και το ποσό της σχετικής χρέωσης,  βάσει της αναγραφόμενης μοναδιαίας τιμή χρέωσης που αντιστοιχεί στο τιμολόγιο που εντάσσομαι. Αποτελεί μία καλή συνήθεια να ελέγχω κατά καιρούς την ένδειξη του μετρητή μου την ημέρα της επόμενης καταμέτρησης που υποχρεωτικά αναγράφεται στο λογαριασμό μου. Ομοίως ελέγχω τη χρέωση του παγίου (αν υπάρχει). Αν ο λογαριασμός είναι ΕΝΑΝΤΙ, ελέγχω το «εύλογο»  της έναντι χρέωσης που μου ζητείται να καταβάλω και ενημερώνομαι για τη μέθοδο εκτίμησης της κατανάλωσης που εφαρμόζει ο Προμηθευτής μου (στις πληροφορίες του λογαριασμού).

Προσοχή,  το ποσόν αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον επόμενο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό.

3. Ελέγχω την ορθότητα των Ρυθμιζόμενων χρεώσεων, βάσει των μοναδιαίων τιμών υπολογισμού τους,  που περιλαμβάνονται στο μέσο ενημέρωσης (π.χ. ιστοσελίδα Προμηθευτή), το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρεται στο λογαριασμό μου. Ομοίως ελέγχω την ορθότητα των Λοιπών χρεώσεων.

Πώς υποβάλλω ερωτήσεις ή αντιρρήσεις;

Κατ’ αρχάς ελέγχω την προθεσμία και τα στοιχεία επικοινωνίας στο λογαριασμό μου για την υποβολή ερωτημάτων και αντιρρήσεων σχετικά με τις χρεώσεις, καθώς και την  προθεσμία εξόφλησης.  Επιπλέον ,  ενημερώνομαι για την διαδικασία επίλυσης διαφορών που οφείλει να διαθέτει ο Προμηθευτής μου.

Προσοχή στην τυχόν αναγραφή του μηνύματος «ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ», που υποχρεωτικά οφείλει να αναγράφεται εάν υπάρχουν προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές.

  • Εάν έχω βάσιμες αντιρρήσεις για τις χρεώσεις που μου έχουν επιβληθεί και θέλω να αποφύγω τη διακοπή ηλεκτροδότησης,  τότε θα πρέπει να λάβω προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της απενεργοποίησης του μετρητή μου ή παύσης εκπροσώπησης, μετά από προσφυγή μου ενώπιον αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου λόγω αιτιολογημένης αμφισβήτησης του ποσού των οφειλών μου.
  • Εάν δεν αμφισβητώ  τα οφειλόμενα ποσά,  αλλά δυσκολεύομαι να τα αποπληρώσω,  τότε μπορώ να απευθυνθώ άμεσα στον Προμηθευτή μου, προκειμένου να ζητήσω το διακανονισμό των οφειλών μου. Εφόσον ρυθμιστούν οι  οφειλές μου ,  πρέπει να επιδείξω συνέπεια στην καταβολή των δόσεων.

Στην περίπτωση που θέλω να  υποβάλω κάποιο παράπονο ή αίτημα στον Προμηθευτή μου,  αναζητώ στο λογαριασμό τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών του, τα οποία υποχρεωτικά αναγράφονται σε αυτόν, όπως εξάλλου και τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα που είναι αρμόδιος για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Για βλάβες ηλεκτροδότησης και θέματα που άπτονται της ποιότητας τάσης  (αυξομειώσεις, διακοπές, κλπ), επικοινωνώ με τοτμήμα εξυπηρέτησης του Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), το τηλέφωνο του οποίου πρέπει να αναγράφεται στο λογαριασμό μου .

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας

Πρακτικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας ,  για την προστασία των οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, για τους φορείς που παρέχουν πληροφορίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των Πελατών σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των μετρητών κατανάλωσης των εγκαταστάσεών τους και τον τακτικό έλεγχο των ενδείξεών τους.

Συγκριτικά στοιχεία κατανάλωσης του Πελάτη σε σχέση με  καταναλώσεις παρόμοιων εγκαταστάσεων. Το ποσόν της εγγύησης που έχει καταβληθεί.

Πληροφορίες για τη δυνατότητα υποβολής από τον Πελάτη της ένδειξης του μετρητή. Κατ’ ελάχιστο μια φορά το χρόνο ο λογαριασμός περιλαμβάνει:

  • Στοιχεία κατανάλωσης και συνολικό κόστος για το προηγούμενο έτος, καθώς και εκτίμηση κατανάλωσης και κόστους για το τρέχον έτος.
  • Υπενθύμιση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή .
  • Πληροφορίες για την ποσοστιαία συνεισφορά των διαφόρων πηγών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό του μίγμα , κατά το προηγούμενο έτος.

Πόσο συχνά εκδίδεται ο λογαριασμός;

Ο λογαριασμός κατανάλωσης εκδίδεται περιοδικά και ανά δύο μήνες κατά ανώτατο όριο, σύμφωνα με το σύστημα τιμολόγησης του κάθε Προμηθευτή.

Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει πιστοποιημένης καταμετρούμενης κατανάλωσης από το Διαχειριστή του Δικτύου τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Ο λογαριασμός μου βασίζεται πάντα στην πραγματική μου κατανάλωση;

Όχι υποχρεωτικά. Εάν οι μετρήσεις κατανάλωσης δεν είναι διαθέσιμες ,  ο λογαριασμός εκδίδεται βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης του αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου, με υποχρεωτική σχετική επισήμανση και συνοπτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της εκτιμώμενης κατανάλωσης.

Οι ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμοί βασίζονται πάντα σε εκτιμώμενη κατανάλωση.

Πότε μου αποστέλλεται ο τελικός εκκαθαριστικός λογαριασμός, εφ’ όσον λυθεί η Σύμβαση με τον Προμηθευτή μου;

Το αργότερο εντός έξι (6)  εβδομάδων μετά τη λύση της Σύμβασης Προμήθειας και περιλαμβάνει τα στοιχεία μετρήσεων κατανάλωσης που παρέχει ο αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου.

Διόρθωση Λογαριασμών Κατανάλωσης

Γίνεται έλεγχος του λογαριασμού μου πριν μου αποσταλεί;

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τα δεδομένα μέτρησης που του αποστέλλονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου, ώστε όταν αντιληφθεί μεγάλες αποκλίσεις από τη «συνήθη» κατανάλωσή σας για την οποία διαθέτει ιστορικά στοιχεία, να διερευνά την περίπτωση λάθους.

Τι γίνεται στη περίπτωση που εξοφλήσω λανθασμένο λογαριασμό;

Αν κάτι τέτοιο διαπιστωθεί για οποιοδήποτε παρελθόντα λογαριασμό (ακόμα και για χρονική περίοδο δύο(2)  ετών μετά τη λύση της Σύμβασης Προμήθειας), ο Προμηθευτής υποχρεούται να προβεί άμεσα στη διόρθωσή του και να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (πιστωτικό ή χρεωστικό) στον επόμενο τακτικό λογαριασμό και να ενημερώσει αναλυτικά για τις διορθωμένες τιμές.

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξόφληση λογαριασμών

1.    Είναι υποχρέωση του Προμηθευτή σας να παρέχει ευρεία επιλογή τρόπων πληρωμής των λογαριασμών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και τουλάχιστον ένας χωρίς «έξοδα προμήθειας τρίτων».

2.    Η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής ή επίδοσης αυτού στο Ταχυδρομείο .

3.    Για ανεξόφλητο λογαριασμό ,  ο Προμηθευτής οφείλει να μεταφέρει το ποσόν της οφειλής στον αμέσως επόμενο τακτικό λογαριασμό, βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, και με προθεσμία εξόφλησης αυτήν του νέου λογαριασμού. Εάν δεν εξοφληθεί και πάλι ο λογαριασμός, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή να δώσει εντολή στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη διακοπή παροχής ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή,  ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη του, δίνοντας του 10 ήμερη προθεσμία, η οποία αν παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας που έχει συνάψει με τον Πελάτη του, ενημερώνοντάς τον ανάλογα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: για τους Ευάλωτους Καταναλωτές ισχύουν ειδικότεροι, πιο ευνοϊκοί, όροι.

4.    Η μόνη περίπτωση που δεν επιτρέπεται στον Προμηθευτή να ζητήσει τη διακοπή παροχής ρεύματος του Πελάτη του ή να προβεί στην καταγγελία τη Σύμβασης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών,  είναι ο Πελάτης να έχει λάβει προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της απενεργοποίησης του μετρητή του ή παύσης εκπροσώπησης αντίστοιχα ,  μετά από προσφυγή του ενώπιον αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου λόγω αιτιολογημένης αμφισβήτησης του ποσού των οφειλών του.

5.    Η εξόφληση του λογαριασμού σε δόσεις και οι ειδικοί όροι αυτής της παροχής αποτελούν στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης κατά την επιλογή Προμηθευτή, καθώς η δυνατότητα αυτή επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της κάθε εταιρείας, που εφόσον παρέχεται οφείλει να συμπεριλαμβάνεται στη Σύμβαση Προμήθειας.

Έλεγχος μετρητή και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις σας

1.    Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει τον έλεγχο του μετρητή του από το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. παρουσία του, είτε με αίτηση στον Προμηθευτή του ή απευθείας στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενημερώνοντας στην περίπτωση αυτήν τον Προμηθευτή του. Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί ορθά, ο αιτών επιβαρύνεται με το κόστος ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση ,  το κόστος ελέγχου βαρύνει το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2.    Εάν ο Προμηθευτής με δική του πρωτοβουλία ζητήσει τον έλεγχο του μετρητή του Πελάτη του από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη του, καθώς και για την ημερομηνία διενέργειας και τα αποτελέσματα του ελέγχου.  Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος ελέγχου.

3.    Ο Προμηθευτής ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του μπορούν να μεταβούν στις εγκαταστάσεις του Πελάτη για έλεγχο των ενδείξεων του μετρητή ή για να επιβεβαιώσουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατάταξη του Πελάτη στη Βασική ή /και στην Ειδική Κατηγορία Πελατών που έχει συμπεριληφθεί (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες). Στις ανωτέρω περιπτώσεις ,  θα πρέπει να προηγηθεί ειδοποίηση του Πελάτη και να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία διαθεσιμότητας του Πελάτη και μέγιστο χρονικό περιθώριο τριών (3)  ωρών για το ραντεβού. Αν ο Πελάτης δεν ήταν διαθέσιμος ή απουσίαζε , θυροκολλείται έγγραφη ειδοποίηση ότι έγινε η επίσκεψη.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.