Παράταση του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων»

 
110 energiaki klimaka Fot 330x248 Παράταση του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων»

Παράταση του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» μέχρι τη 12η Απριλίου 2013

Μετά τη δημοσίευση της Υπ. Αριθμ. Δ11γ/0/9/7 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 363/19.02.2013, Τεύχος Β) για την «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών», η ημερομηνία υποβολής, των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων και των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση έργων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» παρατείνεται κατά 20 ημέρες.

Παράταση του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 12η Απριλίου 2013

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.