Καλυτερεύει η εικόνα των επιχειρήσεων στη χώρα μας

 
8 calc fot 330x248 Καλυτερεύει η εικόνα των επιχειρήσεων στη χώρα μας

Οι επιχειρήσεις της χώρας αφήνουν πίσω τα αρνητικά αποτελέσματα των προηγούμενων χρόνων

«Σελίδα» δείχνουν ότι μπορούν να γυρίσουν οι επιχειρήσεις της χώρας, αφήνοντας πίσω τα αρνητικά αποτελέσματα των προηγούμενων χρόνων. Έρευνα της ICAP σε 762 μεγάλες επιχειρήσεις με βάση τους ισολογισμούς του 2012, δείχνει ότι εν μέσω βαθύτατης ύφεσης τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων γύρισαν σε θετικά, και από ζημιές 15,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ.

Αν και το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα καλά αποτελέσματα ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων, δεν παύει να αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια και να γεμίζει με αυτοπεποίηθηση τους Ελληνες επιχειρηματίες, που αγωνίζονται να κρατήσουν όρθιες τις εταιρείες τους και να τις αναπτύξουν.

Στα θετικά στοιχεία της έρευνας, συγκαταλέγονται επίσης η επιβράδυνση του ρυθμού πτώσης των πωλήσεων, η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους αλλά και η μείωση των υποχρεώσεων, βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της ICAP τα τελικά αποτελέσματα πριν τους φόρους εισοδήματος ήταν θετικά καθώς διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ από ζημίες 15,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, ενώ οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 6,4% και διαμορφώθηκαν σε 4,11 δισ. ευρώ από 4,39 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα ίδια κεφάλαια περιορίσθηκαν ελαφρά (κατά 1,2%), ενώ μειώθηκαν και οι συνολικές υποχρεώσεις, οι μεν μεσομακροπρόθεσμες κατά 12,1%, οι δε βραχυπρόθεσμες κατά 5,4%.

Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων του δείγματος, καταρχήν τα συνολικά τους κεφάλαια μειώθηκαν κατά 5,2% το 2012, εξαιτίας κυρίως της αντίστοιχης συρρίκνωσης (-36,9%) των διαθεσίμων τους, γεγονός ενδεικτικό του περιορισμού της ταμειακής τους ρευστότητας.

Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια περιορίσθηκαν ελαφρά (κατά 1,2%), ενώ μειώθηκαν και οι συνολικές υποχρεώσεις, οι μεν μεσομακροπρόθεσμες κατά 12,1%, οι δε βραχυπρόθεσμες (οι οποίες καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος του Παθητικού) κατά 5,4%.

Δείκτες 
Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, δεδομένης της προαναφερθείσας αναστροφής στο τελικό αποτέλεσμα (καταγραφή πολύ χαμηλών κερδών συνολικά), τόσο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων όσο και το περιθώριο καθαρού κέρδους ανέκτησαν μεν θετικό πρόσημο, ωστόσο οι τιμές των δεικτών ήταν οριακές. Παράλληλα, οι δείκτες ρευστότητας εμφάνισαν επιδείνωση, ενώ ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων διαμορφώθηκε σε 112 ημέρες το 2012 και παραμένει υψηλότερος του αντίστοιχου μέσου όρου εξόφλησης προμηθευτών (96 ημέρες).

Εμπόριο 
H ICAP, προχώρησε και σε ξεχωριστή ανάλυση ανά κλάδο δραστηριότητας. Να σημειωθεί ότι από τις 762 επιχειρήσεις, οι 208 είναι βιομηχανικές, οι 202 εμπορικές και οι 352 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών – ασφαλειών), στις οποίες υπάρχουν και ορισμένες τουριστικές και τεχνικές εταιρείες.

Ειδικότερα, στον τομέα του εμπορίου αναδεικνύεται το κλίμα ύφεσης που επεκράτησε στην αγορά, καθώς οι πρώτες επιχειρήσεις που δημοσίευσαν ισολογισμό εντός του τρέχοντος έτους, εμφάνισαν μείωση των πωλήσεων τους (-11,6%), και των μεικτών κερδών τους (-10,9%) στην τελευταία χρήση.

Με δεδομένο τον περιορισμό της ζήτησης, η αξιόλογη μείωση, κατά 11,9%, των υψηλών «λοιπών λειτουργι κών εξόδων» των εμπορικών επιχειρήσεων, επέδρασε θετικά και είχε σαν αποτέλεσμα το λειτουργικό περιθώριο να μειωθεί με λιγότερο έντονο ρυθμό (-7,2%). Οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς οδήγησαν τελικά σε νέα συρρίκνωση της κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων.

Τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν και πάλι πτώση (-20,2%) και διαμορφώθηκαν σε 83,3 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο κερδών EBITDA οι απώλειες ήταν χαμηλές (-1,3%).

Περαιτέρω, το σύνολο του Ενεργητικού των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκε κατά 4,1%, γεγονός που προήλθε από τη συρρίκνωση του κυκλοφορούντος και ιδιαίτερα των διαθεσίμων και των απαιτήσεων.

Από την άλλη πλευρά, στο Παθητικό, διαπιστώνεται αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 2,8% με παράλληλη μικρή μείωση των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Αντίθετα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίσθηκαν σημαντικά (κατά 9,9%).

Όσον αφορά στους χρηματοοικονομικούς δείκτες, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων συρρικνώθηκε κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες (σε 11,3% το 2012), ενώ μικρή επιδείνωση εμφάνισε και το περιθώριο καθαρού κέρδους.

Θετική ωστόσο ήταν η εξέλιξη όσον αφορά το περιθώριο μεικτού κέρδους, το οποίο βελτιώθηκε σε 38,2% το 2012 (από 37,9% το 2011), ενώ οι δείκτες ρευστότητας επιδεινώθηκαν.

Στάσιμος ο κύκλος εργασιών
Εταιρείες παροχής υπηρεσιών
Για τάση ανακοπής της ραγδαίας επιδείνωσης που χαρακτήριζε τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου των υπηρεσιών (με εξαίρεση τις τράπεζες-ασφάλειες) τα αμέσως προηγούμενα έτη, κάνει λόγο η ICAP. Επισημαίνει, ωστόσο πως για τις εταιρείες του χώρου (δείγμα 352 επιχειρήσεων) παραμένει μεγάλη η απόσταση μέχρι την ανάκτηση της κερδοφορίας. Αναλυτικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών παροχής υπηρεσιών παρέμεινε απόλυτα στάσιμος, παράλληλα όμως περιορίσθηκε σημαντικά το κόστος πωλήσεων, με συνέπεια την εντυπωσιακή βελτίωση του μεικτού κέρδους, κατά 86,7%.Παρ’ όλα αυτά, υπήρξε δραστική επιδείνωση σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων, η οποία όμως αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από την διαμόρφωση του μη λειτουργικού αποτελέσματος (λόγω δραστικής μείωσης των μη λειτουργικών εξόδων).

Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και στις δύο χρήσεις, ωστόσο υπήρξε σημαντική μείωση των ζημίων, από 123,9 εκατ. ευρώ το 2011 σε 64,3 εκατ. ευρώ το 2012.

Μεικτό κέρδος
Όσον αφορά σε ορισμένα βασικά μεγέθη του ισολογισμού, το σύνολο του Ενεργητικού μειώθηκε κατά 9,4%, εξέλιξη η οποία οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση των συνολικών διαθεσίμων των επιχειρήσεων και στη μείωση της αξίας των παγίων στοιχείων. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια περιορίσθηκαν κατά 8,2% το 2012, ενώ μειώθηκαν και οι συνολικές υποχρεώσεις, οι μεν μεσομακροπρόθεσμες κατά 15,3%, οι δε βραχυπρόθεσμες κατά 6,8%. Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα των υπηρεσιών, η ICAP στέκεται στην πολύ μεγάλη βελτίωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους, από 6,88% το 2011 σε 12,86% το 2012.

«Μέτρα για επιστροφή στην ανάπτυξη»
Την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η πολιτεία στη λήψη των μέτρων εκείνων που θα ενισχύσουν τον ιδιωτικό τομέα και θα φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της ICAP, Νικήτας Κωνσταντέλλος με αφορμή τη δημοσίευση των συμπερασμάτων της έρευνας.

Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος υποστηρίζει ότι τα περιθώρια αναδιάρθρωσης και εξοικονόμησης κόστους έχουν πλέον στενέψει αισθητά, ακόμη και για τις καλά οργανωμένες επιχειρήσεις και υπογραμμίζει ότι «για τρίτη συνεχή χρονιά, το 2012, οι επιχειρήσεις υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης, με κύρια χαρακτηριστικά την ύφεση, την αδυναμία χρηματοδότησης, την έλλειψη ρευστότητας, τις συνεχόμενες φορολογίες, το ανασφαλές διεθνές περιβάλλον και το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά». Κλείνοντας στέκεται και στα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ που χάνει τον χρόνο από άμεσους φόρους όταν οι εταιρείες έχουν ζημίες ή πολύ μειωμένα κέρδη.

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.