Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ – Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

 

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013, συνοδεύονται από το διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το Νέο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας υπέρ των Καταναλωτών.

Με βάση δελτίου τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης, οδήγησε στις χαμηλότερες δυνατές αναπροσαρμογές στα ρυθμιζόμενα τιμολόγια της ΔΕΗ λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι οικιακοί καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις
 • τη δυνατότητα περαιτέρω μειώσεων των λειτουργικών δαπανών των δραστηριοτήτων παραγωγής-εμπορίας της ΔΕΗ. Το ΥΠΕΚΑ καθόρισε με Υπουργική Απόφαση στο ποσό των 2.890 εκατομμυρίων ευρώ τις προς ανάκτηση δαπάνες της ΔΕΗ για το έτος 2013, που αφορούν τους πελάτες Χαμηλής Τάσης. Περιέκοψε δηλαδή επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ από το αντίστοιχο ποσό στην εισήγηση της ΡΑΕ.
 • την υποχρέωση της χώρας μας για τη σύνδεση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με το κόστος της παραγωγής και διάθεσης και την απελευθέρωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στη Χαμηλή Τάση, όπως προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία στο δεύτερο εξάμηνο του 2013
 • καθώς και το γεγονός, ότι από το 2013 και μετά η ΔΕΗ υποχρεούται από Ευρωπαϊκή Οδηγία να αγοράζει το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων (Βάσει των €270 εκατομμυρίων για CO2 σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ, η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη Χαμηλή Τάση λόγω CO2 ανέρχεται στο 5%)

Με κύριο γνώμονα την προστασία των πολιτών που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ύφεση και την οικονομική κρίση, αλλά και ειδικά των ευπαθών ομάδων, το ΥΠΕΚΑ προχωρά στη διεύρυνση και ενίσχυση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, το οποίο όπως διαμορφώθηκε, επιφέρει σημαντική ανακούφιση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι οικονομικά ασθενείς, άνεργοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας που εξαρτώνται από μηχανική υποστήριξη. Ενώ ταυτόχρονα παραμένει αμετάβλητο το υφιστάμενο ευνοϊκό ειδικό τιμολόγιο για τους Πολύτεκνους. Στόχος της Κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσουν τις ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις του νέου ΚΟΤ, όλοι όσοι είναι δικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη ενημερώσει το σύνολο των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διεύρυνση του ΚΟΤ, προκειμένου να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την ενημέρωση των πελατών τους και έχει ήδη λάβει θετική ανταπόκριση.

Περαιτέρω υιοθετεί κατ΄ ουσίαν το Νέο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ, ο οποίος εκσυγχρονίζει το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών υπέρ των καταναλωτών και κυρίως ενισχύει περαιτέρω την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

Το αναθεωρημένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και ο Νέος Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, δημιουργούν έτσι ένα ευνοϊκό πλαίσιο υπέρ των καταναλωτών, το οποίο αφορά στο σύνολο των Παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ισχύει και μετά την πλήρη μετάβαση στην απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά ενέργειας υπό την επίβλεψη πάντα και τον έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ – 1/1/2013
Μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα νέα τιμολόγια χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013 για την πρώτη φάση της εφαρμογής των κοστοβαρών τιμολογίων, διαμορφώνονται ως εξής:

DEH Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ  Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Νέα τιμολόγια ΔΕΗ

Με βάση τα τιμολόγια αυτά η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη χαμηλή τάση ανήλθε στο 3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις

Βασικές Προϋποθέσεις
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο

4. Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.
Με το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Ι&ΙΙ) παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, η οποία πλέον θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης του δικαιούχου.

Δικαιούχοι
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι:

 • Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh.
 • Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ:

 • Άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας
 • Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh.
 • Άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης: Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου ΚΟΤ – Απλή διαδικασία

Η διαδικασία παραμένει απλή και γρήγορη. Για τους πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση απαιτούνται μόνο:

 1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)
 2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης και μόνο χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση χρήσης ενεργοβόρας συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.