ΣΠΕΦ: Οικιοθελείς ανακλήσεις δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου με επιστροφή εγγυητικής και όρων σύνδεσης

 
spef ΣΠΕΦ: Οικιοθελείς ανακλήσεις δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου με επιστροφή εγγυητικής και όρων σύνδεσης

Οικιοθελείς ανακλήσεις δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου με επιστροφή εγγυητικής και όρων σύνδεσης

Ο ΣΠΕΦ με επιστολή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ζητάει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στους επενδυτές που ακολουθήσουν την διαδικασία της οικιοθελούς ανάκλησης της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου καθώς και την επιστροφή των όρων σύνδεσης στις περιπτώσεις που δεν εκτελέστηκαν μέχρι την στιγμή της ανάκλησης.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Γενικέ
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας προτείνουμε την διαδικασία της οικιοθελούς ανάκλησης της δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου από τους επενδυτές με ταυτόχρονη επιστροφή της εγγυητικής τους επιστολής και των όρων σύνδεσης στο ανεκτέλεστο μέρος τους. Συγκεκριμένα:

  • Όπως είναι γνωστό σε συνέχεια του ν. 3851/2010 οι επενδυτές Φωτοβολταϊκών μικρότερων του 1 MW κατέβαλαν εγγυητικές επιστολές προς 150 ευρώ / kWp για την αποδοχή των όρων σύνδεσης, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον διαχειριστή του δικτύου και την οριστική δέσμευση του αντίστοιχου ηλεκτρικού χώρου. Είναι γνωστό επίσης ότι κατόπιν των ανωτέρω ο ηλεκτρικός χώρος -τουλάχιστον μέχρι σήμερα- δεσμεύεται ανέκκλητα χρονικά χωρίς να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για το αντίθετο.
  • Η ανέκκλητη αυτή δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου σωρευτικά τα προηγούμενα χρόνια έχει δυστυχώς οδηγήσει σε μία εσαεί στρεβλά αδειοδοτημένη ισχύ πολλαπλάσια των εθνικών στόχων (περίπου 4:1 σήμερα έναντι των στόχων του 2020) η οποία και εν δυνάμει ναρκοθετεί την ευστάθεια του προγράμματος.
  • Η ραγδαία μεταβολή των οικονομικών και επιχειρηματικών συνθηκών, ειδικότερα κατόπιν της εισφοράς του ν.4093 που οπωσδήποτε δεν άπτεται των ευθυνών τους, έχει ωστόσο εσχάτως δημιουργήσει την τάση σε αρκετούς επενδυτές που δεν έχουν ακόμη υλοποιήσει τις σχετικές Φωτοβολταϊκές επενδύσεις τους, να επιθυμούν την υπαναχώρηση τους από τις συμβάσεις σύνδεσης με τον διαχειριστή εφ’ όσον αζημίως τους επιστραφεί η καταβληθείσα εγγυητική επιστολή. Εφόσον μάλιστα δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί τα έργα όρων σύνδεσης από τον διαχειριστή δικαιολογείται η επιστροφή και του καταβληθέντος σχετικού τους τιμήματος.
  • Εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί εφικτό, αφενός πληθώρα επενδυτών θα διασώσουν σημαντικά κεφάλαια που έχουν δεσμευθεί στις εγγυητικές οι οποίες σύντομα θα καταπέσουν (σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον διαχειριστή καταπίπτει η εγγυητική αν δεν ηλεκτριστεί η μονάδα, αλλά δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την ανάκληση του ηλεκτρικού χώρου) και αφετέρου μεγάλο μέρος του ανέκκλητα –τουλάχιστον μέχρι σήμερα- δεσμευμένου ηλεκτρικού χώρου θα απελευθερωθεί. Επιπλέον σημαντικά κεφάλαια θα επιστραφούν στους επενδυτές και από όρους σύνδεσης που δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί ή έστω κατά το όποιο ανεκτέλεστο μέρος τους.
  • Με την ανωτέρω δράση επιπλέον θα περιοριστεί σημαντικά το εμπόριο αδειών, το οποίο εν πολλοίς τροφοδοτείται από τέτοιες σε «λανθάνουσα» φάση αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών. Τέλος θα υποβοηθηθεί άμεσα η προσπάθεια συγκράτησης στους εθνικούς στόχους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση παρέχετε άμεσα την δυνατότητα της οικιοθελούς ανάκλησης της δέσμευσης του ηλεκτρικού χώρου σε όσους επενδυτές το επιθυμούν, με ταυτόχρονη επιστροφή της εγγυητικής τους αλλά και του καταβληθέντος κόστους των όρων σύνδεσης στο όποιο ανεκτέλεστο μέρος τους.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.