Σε νέα Πλατφόρμα Πλειστηριασμών της Ε.Ε οι Δημοπρατήσεις Ρύπων

 
37 ρυποι par 330x260 Σε νέα Πλατφόρμα Πλειστηριασμών της Ε.Ε οι Δημοπρατήσεις Ρύπων

Δημοπρατήσεις Αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στη μεταβατική κοινή Πλατφόρμα Πλειστηριασμών της Ε.Ε

Η δημοπράτηση αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την περιόδο 2008-2012, γινόταν μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Στις 06/12/2012 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει η επόμενη φάση (Φάση ΙΙΙ) του Συστήματος Εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU- ETS), που χρονικά καλύπτει την περίοδο 2013-2020.

Πλέον, η δημοπράτηση των δικαιωμάτων διεκπεραιώνεται μέσω της μεταβατικής Κοινής Πλατφόρμας Δημοπρασιών, η οποία θα καλύψει τις δημοπρατήσεις των Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου Φάσης ΙΙΙ μέχρι την έναρξη της Κοινής Πλατφόρμας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1031/2010 της ΕΕ «για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας», κάθε κράτος  μέλος που συμμετέχει στη μεταβατική και εν συνεχεία Κοινή Πλατφόρμα Δημοπρασιών, πρέπει να ορίσει έναν εκπλειστηριαστή (Auctioneer) για τη διενέργεια των δημοπρατήσεων. Ο Όμιλος ΕΧΑΕ έχει οριστεί από το ΥΠΕΚΑ ως εκπλειστηριαστής στη μεταβατική Κοινή Πλατφόρμα Δημοπρασιών.

Από την έναρξη της διενέργειας των δημοπρατήσεων μέσω της μεταβατικής πλατφόρμας μέχρι σήμερα,  η χώρας μας συμμετείχε σε 5 δημοπρατήσεις το 2012 και σε 8 για το 2013, ενώ έχουν προγραμματιστεί εβδομαδιαίες δημοπρατήσεις κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, μέχρι το τέλος του έτους.

Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα :

Ημερομηνία Τιμή ( €/tCO2 ) Ποσότητες ( tCO2 ) Αξία Συναλλαγών EUAs ()
4/12/2012 5,82 464.000 2.700.480
6/12/12 6,30 464.000 2.923.200
11/12/12 6,91 464.000 3.206.240
13/12/12 6,55 464.000 3.039.200
18/12/12 6,45 460.000 2.967.000
7/1/2013 6,18 323.000 1.996.140
8/1/2013 6,35 323.000 2.051.050
10/1/2013 5,93 323.000 1.915.390
14/1/2013 5,55 323.000 1.792.650
15/1/2013 5,77 323.000 1.863.710
17/1/2013 5,36 323.000 1.731.280
21/1/2013 4,70 323.000 1.518.100
22/1/2013 4,88 322.500 1.573.800
Σύνολο 4.899.500 29.278.240
 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.