Τι ισχύει μέχρι τώρα για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ-ΕΤΜΕΑΡ

 
orikta kausima Τι ισχύει μέχρι τώρα για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ ΕΤΜΕΑΡ

Τι ισχύει μέχρι τώρα για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ-ΕΤΜΕΑΡ

Το ύψος του Ειδικού Τέλους (€/MWh) ήταν, έως τα τέλη του 2010, ενιαίο για όλη την ελληνική επικράτεια και προσδιορίζονταν κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της ΡΑΕ. Ακολούθως, βάσει του ν. 3175/2003 που προέβλεπε τη δυνατότητα διαφοροποίησης του Ειδικού Τέλους ανά κατηγορία καταναλωτών, με τρόπο ο οποίος να επιφέρει ισοδύναμη οικονομική επιβάρυνση σε κάθε κατηγορία, εκδόθηκε σχετική μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ΄ του ν. 2773/1999 ανά κατηγορία καταναλωτών (ΦΕΚ Β 1911/8.12.2010).

Η μεθοδολογία αυτή, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4062/2012, επιμερίζει ομοιόμορφα το Ειδικό Τέλος για όλη την ελληνική επικράτεια σε κάθε πελάτη της ίδιας κατηγορίας, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ.

Μία ορθολογική μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη της τους εξής παράγοντες:

1) Το μέσο έσοδο ανά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη επιβάρυνση των τελικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας της συγκεκριμένης κατηγορίας από την επιβολή της χρέωσης του Ειδικού Τέλους.

2) Την επίπτωση που έχει η χρέωση του Ειδικού Τέλους στο συνολικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε Πελάτη και, κατά συνέπεια, στο συνολικό μεταβλητό κόστος των δραστηριοτήτων του.

3) Το γεγονός ότι μέσω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου επιδιώκεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όπως η αυτοπαραγωγή μέσω συμπαραγωγής ή μέσω ΑΠΕ, και, συνεπώς, πρέπει να αποφεύγεται η υπέρμετρη επιβάρυνση των δραστηριοτήτων αυτών από την επιβολή της χρέωσης του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ.

4) Τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της μεθοδολογίας επιμερισμού, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων μετρητικών διατάξεων, καθώς και του ελέγχου της ορθότητας εφαρμογής της.

Πηγή:ΡΑΕ

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.