Πρόταση της ΡΑΕ για την τροποποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας επιμερισμού του ειδικού τέλους ΕΤΜΕΑΡ

 
47 rae 330x1601 Πρόταση της ΡΑΕ για την τροποποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας επιμερισμού του ειδικού τέλους ΕΤΜΕΑΡ

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η ΡΑΕ, έχοντας ως βάση αναφοράς τη σχετική μεθοδολογία της Αυστρίας προτείνει την τροποποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους.

Συνοπτική παρουσίαση των προτεινόμενων από τη ΡΑΕ τροποποιήσεων της υφιστάμενης μεθοδολογίας επιμερισμού

α) Για τον υπολογισμό του μέσου εσόδου ανά κατηγορία καταναλωτών λαμβάνονται υπ’ όψη οι χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου, καθώς και οι καταναλώσεις κάθε κατηγορίας.

β) Καταργείται το πλαφόν ετήσιας επιβάρυνσης ανά θέση κατανάλωσης.

γ) Για τις κατηγορίες, όπου δεν υπάρχουν χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου, ως μέσο έσοδο λαμβάνεται υπ’ όψη το έσοδο της κατηγορίας των Λοιπών Πελατών, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά στη σχετική Απόφαση ΡΑΕ.

Σύντομη περιγραφή της συναφούς μεθοδολογίας της Αυστρίας για την προώθηση των εθνικών πολιτικών επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων

Το Φεβρουάριο του 2012 η μεθοδολογία της Αυστρίας έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν αντιβαίνει το κοινοτικό δίκαιο, όσον αφορά τις βασικές κατευθύνσεις των πολιτικών στήριξης των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων, συμβάλλει δε στην επίτευξη των πολιτικών αυτών, χωρίς να επιβάλλει οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση μεταξύ των τελικών καταναλωτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεθοδολογία της Αυστρίας, οι δαπάνες για την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ ανακτώνται μέσω δύο (2) τύπων χρεώσεων που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία καταναλωτών: α) μιας σταθερής/πάγιας χρέωσης, και β)μιας ενεργειακής χρέωσης. Οι χρεώσεις αυτές εισπράττονται από τις εταιρείες εκμετάλλευσης και διαχείρισης των δικτύων και μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό, τον οποίο διαχειρίζεται αρμόδιος φορέας που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών. Η εποπτεία του σχετικού φορέα διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού για τις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ πραγματοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικών, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Αυστριακή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό του ύψους, τόσο της πάγιας χρέωσης, όσο και της ενεργειακής χρέωσης. Η πάγια χρέωση καθορίζεται ως ένα εφάπαξ ποσό ανά σημείο μέτρησης, το οποίο πρέπει να καταβάλλουν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό. Η ενεργειακή χρέωση είναι συνάρτηση του αναγκαίου ύψους χρηματοδότησης των πληρωμών των παραγωγών ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα από την πάγια χρέωση, επιβάλλεται δε σε όλους τους καταναλωτές, είναι ανάλογη των τελών χρήσης του δικτύου και έχει την ίδια τιμή για όλους τους τελικούς καταναλωτές που συνδέονται στο ίδιο επίπεδο τάσης.1

Αναλυτικότερα, τα βασικά βήματα της μεθοδολογίας υπολογισμού του Ειδικού Τέλους που εφαρμόζει η Αυστρία για την πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ είναι τα εξής:

1. Αρχικά, υπολογίζεται ετησίως το απαιτούμενο έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού για την κάλυψη των ποσών που θα καταβληθούν στο έτος t+1 στους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς ΑΠΕ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από την εφαρμογή των πάγιων χρεώσεων.

2. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το άθροισμα του ετήσιου κόστους του Συστήματος και του Δικτύου κατά το έτος t+1, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3. Τέλος, εφαρμόζεται η αναλογία μεταξύ του ετήσιου απαιτούμενου εσόδου του Ειδικού Λογαριασμού κατά έτος t+1 και του αθροίσματος του ετήσιου κόστους του Συστήματος και του Δικτύου κατά το έτος t+1, ως προσαύξηση στα υφιστάμενα τιμολόγια χρήσης Συστήματος και Δικτύου, ανά κατηγορία καταναλωτών, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού που αποσκοπεί στην προώθηση των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.