Η πρόταση του ΣΠΕΦ για την διαχειριστική ενοποίηση των ταμείων

 
spef Η πρόταση του ΣΠΕΦ για την διαχειριστική ενοποίηση των ταμείων

Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΕΦ στις 26/10/12 απέστειλε την συνημμένη επιστολή – πρόταση σε όλους τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας επί της πρότασης του για διαχειριστική ενοποίηση των λογαριασμών αποπληρωμής των ηλεκτροπαραγωγών (συμβατικών και ΑΠΕ) ως αντιστάθμισμα στις στρεβλώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, τα πλασματικά ελλείμματα που τροφοδοτούν στο ταμείο των ΑΠΕ και μέχρι την πλήρη άρση τους.  Η λύση αυτή εξασφαλίζει με τα τρέχοντα δεδομένα σύμμετρη υπερημερία 45 – 65 ημερών σε όλους τους παραγωγούς, η οποία και θα δώσει σημαντική ανάσα από τα επίπεδα καθυστερήσεων στις πληρωμές των 120 ημερών που υφίστανται μονομερώς οι ΑΠΕ.

Ολόκληρη η επιστολή
«Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι
Το τελευταίο διάστημα έχουμε αναφερθεί εκτενώς στην σημασία των στρεβλώσεων στην λειτουργία της ηλεκτρικής χονδρεμπορικής αγοράς υπέρ των ορυκτών καυσίμων, όπου όπως πολλάκις έχει ειπωθεί μόνο η πλήρης κατάργηση τους θα μπορούσε να εξασφαλίσει την δομική τουλάχιστον ευστάθεια κάθε πτυχής της αγοράς, περιλαμβανομένων δηλαδή και των ΑΠΕ.

Στην περίπτωση ωστόσο που η Πολιτεία δεν επιθυμεί να προβεί άμεσα στις αναγκαίες αυτές τομές, όπως η κατάργηση της στρέβλωσης του Μηχανισμού ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚ) και η ενσωμάτωση έστω λογιστικά στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) προς αποτύπωση του πραγματικού και πλήρους χονδρεμπορικού κόστους της συμβατικής ενέργειας, οφείλει οπωσδήποτε να διασφαλίσει την βιωσιμότητα των ΑΠΕ με αντισταθμιστικά μέτρα στην βάση του πραγματικού χαμηλότερου του πλασματικού κόστους τους αλλά και της ίσης και ασύμμετρης μεταχείρισης που αποτελεί θεμέλιο της ορθής λειτουργίας της αγοράς. Η διαχειριστική ενοποίηση των λογαριασμών αποπληρωμής των ηλεκτροπαραγωγών (συμβατικών και ΑΠΕ) όπως αναλύεται διεξοδικά στην παρούσα πρόταση, μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη μεταβατική ταμειακή λύση για όλους, έως την πλήρη άρση των στρεβλώσεων μέσα από το όποιο νέο μοντέλο αγοράς ήθελε υιοθετηθεί.

Ευχαριστώντας προκαταβολικά για την προσοχή σας, αναμένουμε νεότερα σας.»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.