ΣΕΦ:Προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων για τα φωτοβολταϊκά

 
37 logo sef 330x123 ΣΕΦ:Προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων για τα φωτοβολταϊκά

Προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων για τα φωτοβολταϊκά

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) προτείνει με επιστολή του προς τον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Παπαγεωργίου, μια σειρά από προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων για τα Φωτοβολταϊκά.

Η επιστολή αναφέρει:
«κ. Υπουργέ,
Όπως σας περιγράψαμε και στην πρόσφατη συνάντησή μας, η βιωσιμότητα του κλάδου μας, αλλά και της αγοράς ΑΠΕ γενικότερα, απαιτεί την άμεση εφαρμογή ενός πακέτου τολμηρών ρυθμίσεων, που αφίστανται των πρόσφατων αποφάσεων για αναστολή αδειοδότησης νέων έργων και ανακήρυξη της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένα δίκτυα. Τις αποφάσεις αυτές θεωρούμε αδικαιολόγητες και καταστροφικές, καθώς οδηγούν στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους και ανατροφοδοτούν αντί να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που προκάλεσαν τη λήψη τους καθώς και το παρεμπόριο αδειών.

Ως αποτέλεσμα διαδοχικών πρόχειρα σχεδιασμένων ρυθμίσεων και παρεμβάσεων της Πολιτείας τα τελευταία έτη και παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις από τον Σύνδεσμό μας, το πολύτιμο δημόσιο αγαθό του ηλεκτρικού χώρου έχει δεσμευτεί σήμερα και για τα αμέσως προσεχή έτη από “επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ” που δεν διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους.

Δημιουργείται έτσι η πλασματική εικόνα ενός “κορεσμού” τόσο σε επίπεδο δικτύων όσο και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η πραγματικότητα όμως είναι εξαιρετικά διαφορετική, όπως μπορεί άμεσα να αποκαλυφθεί με την υιοθέτηση απλών μέτρων που θα επιτρέψουν την απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου, τη θέση στο αρχείο χιλιάδων αιτήσεων και εν τέλει την προώθηση εκείνων των έργων που διαθέτουν την απαραίτητη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Έτσι θα γίνει εφικτή άμεσα η άρση της αναστολής αδειοδότησης και του χαρακτηρισμού της Πελοποννήσου ως περιοχή με κορεσμένα δίκτυα, ζητήματα που απειλούν σήμερα το μέλλον του κλάδου μας.

Τα μέτρα που εισηγούμαστε εστιάζονται στα εξής:

1. Την επιβολή εγγυοδοσίας για δέσμευση ηλεκτρικού χώρου, σε όλα τα έργα ΑΠΕ, με αναδρομική ισχύ, πλην αυτών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

2. Τη μείωση του 18μηνου “κλειδώματος” της ταρίφας που ισχύει σήμερα.

Συγκεκριμένα προτείνουμε η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου να γίνεται για 2 χρόνια (αντί 4 που ισχύει σήμερα) για τα έργα εκείνα για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής και για 6 μήνες για τα έργα τα οποία απαλλάσσονται από την έκδοση άδειας παραγωγής. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου προτείνεται η καταβολή εγγυητικής επιστολής εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Το ύψος της εγγυοδοσίας προτείνεται να είναι 150 €/kW για σταθμούς ισχύος έως 100 kW, 100 €/kW για σταθμούς ισχύος έως 10 MW και 50 €/kW για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW. Σε αντίστοιχη κατά περίπτωση εγγυοδοσία προτείνεται να υποχρεούνται και όσοι σταθμοί διαθέτουν ήδη οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η δε σχετική προθεσμία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής για τους σταθμούς αυτούς να εκκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου. Σε όλες τις περιπτώσεις, η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής εντός της τιθέμενης προθεσμίας να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της χορηγηθείσας οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και τη θέση της σχετικής αίτησης στο αρχείο.

Σε ότι αφορά στη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό προτείνεται η “ταρίφα” για τα νέα έργα να κλειδώνει για 6-12 μήνες (αντί των 18-36 που ισχύει σήμερα) ανάλογα με την ισχύ του σταθμού. Προτείνεται ακόμη να τροποποιηθεί ο όρος που συναρτά την τιμή πώλησης με την ηλέκτριση του έργου και η διασφάλιση της ταρίφας να εξαρτάται πλέον από την έγκαιρη δήλωση ολοκλήρωσης ανέγερσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, ώστε να μην είναι ο επενδυτής υποκείμενος αυθαιρεσιών ή καθυστερήσεων του διαχειριστή.

Πιο αναλυτικά, οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

1. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την εγγυοδοσία

Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής με απόφασή του χορηγεί μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάθεση σχετικού αιτήματος, μη δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης, για σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ για τους οποίους απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής ή που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, αλλά υπόκεινται σε διαδικασία ΕΠΟ ή ΠΠΔ, ή οριστική Προσφορά Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, και δεν υπόκεινται σε διαδικασία ΕΠΟ ή ΠΠΔ. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει έκπτωση στο κόστος σύνδεσης που θα υπολογιστεί απολογιστικά ίση με πέντε τοις εκατό (5%), για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης χορήγησης της κατά περίπτωση μη δεσμευτικής ή οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Στην περίπτωση που η καθυστέρηση αυτή υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες, ο Διαχειριστής είναι υποκείμενος σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4001/2011, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του δικαιούχου ή αυτεπάγγελτης παρέμβασης της ΡΑΕ.

Προκειμένου για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ:

α) για τους οποίους απαιτείται έκδοση άδειας παραγωγής, ο υποψήφιος παραγωγός προσκομίζει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση ΕΠΟ ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) του σταθμού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειμένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για δυο (2) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της, με την προϋπόθεση ότι κατατίθεται από τον δικαιούχο εγγυητική επιστολή, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

β) που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, αλλά υπόκεινται σε διαδικασία ΕΠΟ ή ΠΠΔ, ο υποψήφιος παραγωγός προσκομίζει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση ΕΠΟ ή της ΠΠΔ του σταθμού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειμένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία χορήγησής της, με την προϋπόθεση ότι κατατίθεται από τον δικαιούχο εγγυητική επιστολή, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

γ) που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4, και από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης ΕΠΟ, ή τους σταθμούς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του παρόντος, ο αρμόδιος Διαχειριστής με απόφασή του χορηγεί εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο και ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία χορήγησής της, με την προϋπόθεση ότι κατατίθεται από τον δικαιούχο εγγυητική επιστολή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Σε αντίστοιχη κατά περίπτωση εγγυοδοσία υποχρεούνται και όσοι σταθμοί διαθέτουν ήδη οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η δε σχετική προθεσμία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής για τους σταθμούς αυτούς εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η μη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής εντός της τιθέμενης προθεσμίας έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της χορηγηθείσας οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και τη θέση της σχετικής αίτησης στο αρχείο.

Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή στην περίπτωση που δεν δηλωθεί ολοκλήρωση ανέγερσης του σταθμού, έως και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ή και εφόσον δεν υπογραφεί Σύμβαση Σύνδεσης με ευθύνη του δικαιούχου, εντός της διάρκειας ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Το ύψος της εγγυοδοσίας καθορίζεται σε 150 €/kW για σταθμούς ισχύος έως 100 kW, σε 100 €/kW για σταθμούς ισχύος έως 10 MW και σε 50 €/kW για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW. Σε όλες της περιπτώσεις, το ύψος της εγγυοδοσίας μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ. Από την υποχρέωση εγγυοδοσίας, εξαιρούνται εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η προτεραιότητα στην έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και δέσμευσης του αντίστοιχου ηλεκτρικού χώρου τηρείται με βάση την ημερομηνία υποβολής από τον δικαιούχο στον αρμόδιο Διαχειριστή, της απόφασης ΕΠΟ ή ΠΠΔ του σταθμού, κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις α) και β), και πλήρους φακέλου για την περίπτωση γ). Εάν κατά την υποβολή από τον δικαιούχο στον αρμόδιο Διαχειριστή της απόφασης ΕΠΟ ή ΠΠΔ του σταθμού, κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις α) και β), δεν υφίσταται διαθέσιμη χωρητικότητα, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί τροποποιημένη, σε σχέση με τη μη δεσμευτική, οριστική Προσφορά Σύνδεσης με ισοδύναμους, κατά το δυνατό, τεχνικούς και οικονομικούς όρους.

Στις περιπτώσεις α) και β), η έκδοση της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα πρέπει να γίνει εντός μηνός από την υποβολή της απόφασης ΕΠΟ ή ΠΠΔ του σταθμού. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει έκπτωση στο κόστος σύνδεσης που θα υπολογιστεί απολογιστικά ίση με δέκα τοις εκατό (10%), για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης χορήγησης της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Στην περίπτωση που η καθυστέρηση αυτή υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες, ο Διαχειριστής είναι υποκείμενος σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4001/2011, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου ή αυτεπάγγελτης παρέμβασης της ΡΑΕ.

Η διάρκεια ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικοποίησής της. Ειδικά στην περίπτωση των σταθμών ΑΠΕ που υποχρεούνται σε έκδοση απόφασης ΕΠΟ ή ΠΠΔ, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση ΕΠΟ ή ΠΠΔ του σταθμού, κατά περίπτωση, εντός ενός (1) μήνα από τη χορήγηση τους, άλλως η διάρκεια ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ΕΠΟ ή ΠΠΔ του σταθμού κατά περίπτωση».

2. Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για το 18μηνο

Η παράγραφος 5(α) του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 186 του ν. 4001/2011, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5.α) Η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό συνάπτεται για είκοσι έτη, συνομολογείται με την τιμή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στην τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως κατά την ημερομηνία υποβολής του τελευταίου δικαιολογητικού που καθιστά το φάκελο πλήρη, υπό την προϋπόθεση δήλωσης ολοκλήρωσης ανέγερσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, εντός έξι (6) μηνών για σταθμούς ονομαστικής ισχύος έως και 100 kWp, εννέα (9) μηνών για σταθμούς ισχύος από 100 kWp έως και 10 MWp και δώδεκα (12) μηνών για σταθμούς ισχύος άνω των 10 MWp, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Πώλησης. Αν οι ανωτέρω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ισχύει το μήνα και έτος της δήλωσης ολοκλήρωσης ανέγερσης, με βάση την ισχύ που διαθέτει ο σταθμός, κατά την εν λόγω χρονική στιγμή.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στις υπογραφείσες συμβάσεις πώλησης. Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση ολοκλήρωσης ανέγερσης καθορίζονται με υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ολοκλήρωσης ανέγερσης, παρέχεται το δικαίωμα στον Λειτουργό για καταγγελία της Σύμβασης Πώλησης, ενώ αν ο Λειτουργός δεν καταγγείλει εν τέλει τη Σύμβαση Πώλησης, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που ισχύει το μήνα και έτος της έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται δοκιμαστική λειτουργία, της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού, μειωμένη σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), με βάση την ισχύ που διαθέτει ο σταθμός, κατά την εν λόγω χρονική στιγμή.»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.