Δικτυακός τόπος για την ανάρτηση αποφάσεων εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων

 
53 ypeka 330x170 Δικτυακός τόπος για την ανάρτηση αποφάσεων εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Από τις 1/6/2012 και σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Νόμου 4014/2011, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία ο δικτυακός τόπος http://aepo.ypeka.gr

Στον δικτυακό τόπο αναρτώνται οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α της ΥΑ υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011», μετά την έγκρισή τους από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Ο δικτυακός τόπος παρέχει δυνατότητες παρουσίασης, ταξινόμησης και αναζήτησης των αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής που προσδιορίζονται από τα μεταδεδομένα της κάθε απόφασης. Μέσω των δυνατοτήτων αυτών, παρέχεται στον κάθε ενδιαφερόμενο ανεμπόδιστη πρόσβαση και πλήρη και λεπτομερή γνώση των αποφάσεων που αφορούν έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Ν 4014/2011.

Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταβληθεί έτσι ώστε ο δικτυακός τόπος να συνεργάζεται με τον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (από τον οποίο αντλεί όλα τα στοιχεία της κάθε απόφασης που έχει ήδη αναρτηθεί σε αυτόν) και με το μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να διευκολύνονται οι υπάλληλοι-χρήστες της εφαρμογής, να απλουστεύεται η διαδικασία ανάρτησης και να αποφεύγονται οι διπλές καταχωρήσεις δεδομένων και τήρησης πολλαπλών αρχείων και μητρώων, τηρώντας έτσι βασικές αρχές διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.