Μελέτη της ΡΑΕ για τα οικονομικά προβλήματα του ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ

 
47 rae 330x160 Μελέτη της ΡΑΕ για τα οικονομικά προβλήματα του ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ

Μελέτη της ΡΑΕ για τα οικονομικά προβλήματα του ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) δημοσιοποίησε τα βασικά συμπεράσματα και τις προτάσεις της μελέτης την οποία εκπόνησε για λογαριασμό της ΡΑΕ η εταιρεία συμβούλων PricewaterhouseCoopers Business Solutions A.E. (PWC), με αντικείμενο τη βραχυπρόθεσμη επίλυση των ταμειακών ελλειμμάτων της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συγκεκριμένες προτάσεις της μελέτης της PWC προέκυψαν από τη λεπτομερή ανάλυση όλων των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και ταμειακών ελλειμμάτων, καθώς και από τις επιμέρους συναντήσεις εργασίας με όλους τους φορείς της αγοράς, τους οποίους η ΡΑΕ ευχαριστεί για τη στενή και εποικοδομητική τους συνεργασία, και την ουσιαστική συνδρομή τους στην ολοκλήρωση της σημαντικής αυτής προσπάθειας.

Η μελέτη της PWC αναδεικνύει τα εξής θέματα, τα οποία και θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας:

I.   Δυνατότητα χρηματοδότησης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ταμειακών ελλειμμάτων που προέκυψαν στην αγορά. Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα πρέπει να διερευνηθεί η εξεύρεση άμεσης χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές.

II.  Εκτίμηση των εσόδων από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών CO2, καθώς και των σχετικών ταμειακών ροών στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, εφ’ όσον για την πληρωμή του ως άνω δανείου ο ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ (κατόπιν νομοθετικής παρέμβασης) θα αξιοποιήσουν τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις αυτές.

III.   Μηχανισμός κάλυψης των υποχρεώσεων ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ προς τους Παραγωγούς βάσει της αρχή της αναλογικότητας.

IV.   Αποπληρωμή των οφειλών του ΛΑΓΗΕ προς τον ΑΔΜΗΕ των Εσόδων από Διασυνδέσεις.

V.    Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, βάσει του υφιστάμενου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο ΑΔΜΗΕ εισπράττει και αποδίδει το Τέλος ΑΠΕ και άλλες σχετικές χρεώσεις στο ΛΑΓΗΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των επισφαλειών της Προμήθειας, ο ΑΔΜΗΕ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σημαντικών ταμειακών ελλειμμάτων, και συνεπώς ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το ΛΑΓΗΕ, προτείνεται η τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ώστε ο ΛΑΓΗΕ να εισπράττει τις χρεώσεις αυτές απ’ ευθείας από την Προμήθεια. Αυτό θα απλοποιήσει μελλοντικές παρεμβάσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν, αφού πρόσθετα ελλείμματα προερχόμενα από το Λογαριασμό ΑΠΕ θα τα καλύπτει ο ΛΑΓΗΕ μέσω των εσόδων από τις δημοπρατήσεις.

VI.  Υποστήριξη της ταμειακής ρευστότητας της Προμήθειας (ΔΕΗ και λοιποί προμηθευτές), ως προς την καταβολή μόνο των εισπραχθέντων, όσον αφορά χρεώσεις μη άμεσα σχετιζόμενες με την ενέργεια και τα δίκτυα, όπως το Τέλος ΑΠΕ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.

VII. Επιπλέον, είναι σημαντικός ο καθορισμός πρόσθετων άμεσων παρεμβάσεων για τη μείωση του ελλείμματος της αγοράς, όπως π.χ. αποδέσμευση λογαριασμών Energa/Hellas Power και καταβολή των σχετικών ποσών στο ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ, αναλογικά των απαιτήσεων τους, καθώς και αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ΦΠΑ στο ΛΑΓΗΕ.

Όπως διακρίνεται από τα παραπάνω, το θέμα του ελλείμματος (είτε λόγω Λογαριασμού ΑΠΕ, είτε λόγω οφειλών Energa/Hellas Power, είτε λόγω των αυξανόμενων επισφαλειών της Προμήθειας) είναι σημαντικά πιο πολύπλοκο και το θέμα του δανείου αποτελεί προσωρινή ενέργεια και μόνο, και όχι βιώσιμη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των ως άνω μέτρων για την εξομάλυνση των χρηματοροών μπορεί να επαναφέρουν την αγορά στην υφιστάμενη δυσχερή θέση.

Περισσότερες πληροφορίες στο link:www.rae.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.