Η ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην Ευρώπη

 
68 πρασινη γη2 Fot 330χ330 Η ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην Ευρώπη

Βιοοικονομία: η μετάβαση σε μια μεταπετρελαϊκή οικονομία βασισμένη στην ευφυή χρήση των πόρων από ξηρά και θάλασσα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη δημιουργία παρατηρητηρίου για την καταγραφή της προόδου και τη μέτρηση του αντίκτυπου που έχει η ανάπτυξη της βιοοικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είναι βιοοικονομία;
Ο όρος «βιοοικονομία» περιγράφει μια οικονομία που βασίζεται στην έξυπνη χρησιμοποίηση βιολογικών και ανανεώσιμων πόρων, σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και από την παρασκευή τροφίμων και ζωοτροφών, τη βιομηχανική παραγωγή και την παραγωγή ενέργειας. Βασικό κομμάτι της βιοοικονομίας είναι επίσης η χρήση οργανικών αποβλήτων, καθώς  και οι διεργασίες για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων βιομηχανιών. Με την Βιοοικονομία επέρχεται η μετάβαση σε μια μεταπετρελαϊκή οικονομία, βασισμένη στην ευφυή χρήση των πόρων από ξηρά και θάλασσα

Αντικείμενα του Παρατηρητηρίου της ΕΕ είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των αγορών, η χαρτογράφηση των ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών βιοοικονομίας, των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, και της κλίμακας των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Το Παρατηρητήριο θα συντονίζεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής.

Η Επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας κι Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε για το θέμα αυτό τα εξής: «Έχει περάσει ένας χρόνος αφότου δρομολογήσαμε τη στρατηγική για τη βιοοικονομία. Βλέπουμε πλέον τα κράτη μέλη να δράττονται της ευκαιρίας που προσφέρει η μετάβαση σε μια μεταπετρελαϊκή οικονομία βασισμένη στην ευφυή χρήση των πόρων από ξηρά και θάλασσα. Είναι σημαντικό ότι το πράττουν διότι θα είναι επωφελές για το περιβάλλον μας, την επισιτιστική και ενεργειακή μας ασφάλεια, και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο μέλλον. Το παρατηρητήριο αυτό θα βοηθήσει να διατηρηθεί ο κεκτημένος ρυθμός».

Το Παρατηρητήριο, το οποίο είναι ένα τριετές έργο, άρχίσε να λειτουργεί τον Μάρτιο, με στόχο να τεθούν στη διάθεση του κοινού τα δεδομένα που θα συλλέξει, μέσω αποκλειστικής δικτυακής πύλης το 2014. Με τον τρόπο αυτόν, το παρατηρητήριο θα στηρίξει τις περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές βιοοικονομίας που αναπτύσσονται τώρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παράλληλα με την παροχή δεδομένων σχετικά με το μέγεθος της βιοοικονομίας και των τομέων που την απαρτίζουν, το παρατηρητήριο πρέπει να παρακολουθεί ορισμένα μέτρα επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών δεικτών και δεικτών απασχόλησης, δεικτών καινοτομίας, και μέτρων αναφορικά με την παραγωγικότητας, την κοινωνική ευημερία και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Θα αποτελέσει επίσης εργαλείο «τεχνολογικής και πολιτικής ενημέρωσης», για την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και των πολιτικών που σχετίζονται με την βιοοικονομία.

 
This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.